Het enottab-team gaat door met het verwerken van de notificatiedossiers.
Gezien de huidige gezondheidssituatie zullen brieven niet langer per post naar bedrijven worden gestuurd, maar alleen per e-mail naar het contactadres dat in Euceg is ingegeven.
Het enottab-team blijft beschikbaar om vragen te beantwoorden via enottab@health.fgov.be


Een voor roken bestemd kruidenproduct is een product op basis van planten, kruiden of fruit dat geen tabak bevat en geconsumeerd kan worden via een proces van verbranding. In België moeten de verkoop en het gebruik van deze producten voldoen aan een reeks regels die zijn vastgesteld om de consument en zijn omgeving te beschermen.


WETTELIJKE BASIS 

De bepalingen van artikel 15 en 16 van het koninklijk besluit van 5 februari 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten zijn specifiek van toepassing op voor roken bestemde kruidenproducten. Ze voorzien in een gezondheidswaarschuwing op de pakjes en een kennisgevingsprocedure. De algemene regels van artikel 6 van hetzelfde besluit zijn ook van toepassing op de waarschuwingen op voor roken bestemde kruidenproducten.

De gezondheidswaarschuwing moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • op de voor- en achterkant van de buitenverpakking staan 
  • 35 % van elk van beide overeenkomstige oppervlakken beslaan
  • de volgende tekst dragen:

"Fumer ce produit nuit à votre santé

Het roken van dit product schaadt uw gezondheid

Das rauchen dieses Produkts schädigt Ihre Gesundheit"

  • in zwarte vetgedrukte Helvetica-letters op een witte achtergrond opgesteld zijn, met een zodanige puntgrootte dat de tekst een zo groot mogelijk deel van de daarvoor bestemde ruimte beslaat.

In België worden voor roken bestemde kruidenproducten beschouwd als gelijkwaardig aan tabaksproducten. Daarom is het:

  • verboden om kruidenproducten te roken in gesloten publieke ruimtes.
  • verboden om reclame of promotie voor voor roken bestemde kruidenproducten te maken, met uitzondering van het aanbrengen van het merk op affiches in krantenwinkels en gespecialiseerde verkooppunten.
  • verboden om voor roken bestemde kruidenproducten te verkopen aan jongeren onder de 16 jaar.

Daarnaast is nog andere wetgeving, die niet onder de bevoegdheid van de FOD Volksgezondheid valt, van toepassing. Zo moet in het kader van de fiscale wetgeving op die voor roken bestemde kruidenproducten een takszegel worden aangebracht en moeten zij voldoen aan alle bepalingen van de fiscale wetgeving inzake accijnzen. Voor meer info in dat verband kunt u terecht bij de FOD Financiën op dit adresse :  da.tabac.brussels@minfin.fed.be

Notificatie

De kennisgevingsprocedure is verplicht krachtens artikel 16 van het koninklijk besluit van 5 februari 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten. De procedure bepaalt dat de fabrikanten van voor roken bestemde kruidenproducten voordat het product op de markt wordt gebracht aan de overheid een lijst verstrekken van alle ingrediënten (met hun hoeveelheden) die voor de productie van die producten gebruikt worden, en dit per merk en type.

In de praktijk moeten aanvragen voor het evalueren van kennisgevingen per mail worden ingediend enottab@health.fgov.be nadat de gegevens in EUCEG als “Herbal product for smoking” werden ingevoerd.

EUCEG is een informaticasysteem dat door de Europese Commissie werd ingevoerd. Het maakt de notificatie mogelijk van tabaksproducten, e-sigaretten en voor roken bestemde kruidenproducten.

Meer informatie: https://ec.europa.eu/health/euceg/introduction_fr.

Voor technische problemen met EUCEG kunt u contact opnemen met de Europese Commissie op het volgende adres: SANTE-EUCEG-ITSUPPORT@ec.europa.eu.

Voor vragen over de notificatie van roken bestemde kruidenproductenen en de status van uw dossier kunt u terecht bij: enottab@health.fgov.be

 

Lijst met genotificeerde producten

In dit kader stelt de FOD Volksgezondheid een lijst ter beschikking van het publiek met daarin alle in ontvangst genomen en geverifieerde producten betreffende de wettelijke notificatieverplichtingen.

“In ontvangst genomen en geverifieerd” betekent dat alle gegevens die wettelijk door de producent of de invoerder aan de Belgische overheid moeten worden bezorgd, effectief aan de FOD Volksgezondheid werden bezorgd via het Europese notificatiesysteem EUCEG. De kennisgevingsprocedure is een administratieve verplichting voorafgaand aan het op de markt brengen van een product met als doel de overheid en het publiek te informeren. Het is een noodzakelijke voorwaarde die niet voldoende is om het product op de markt te brengen. Zoals vermeld is, onder meer, ook de fiscale wetgeving inzake accijnzen van toepassing.

De opname van een product in deze lijst betekent geenszins dat dit product zonder gevaar is voor de gezondheid. Dit wijst er enkel op dat de producent of de invoerder zijn administratieve verplichtingen is nagekomen en dat dit door onze diensten wordt bevestigd. 

De FOD Volksgezondheid beveelt dus aan om geen kruidenproducten te roken wanneer u niet-roker bent en om uw arts of een tabakoloog te raadplegen of te bellen naar het nummer 0800/11100 indien u wel rookt en wenst te stoppen.

In geval van twijfel kunt u om de status van een product te controleren contact opnemen met onze diensten via het volgende adres: enottab@health.fgov.be. Gelieve zoveel mogelijk inlichtingen te verschaffen over het product in kwestie en, indien mogelijk, een foto. Onze dienst zal u zo spoedig mogelijk een antwoord bezorgen.

Als een product niet op de lijst staat, voldoet dit niet aan de vereisten inzake notificatie van de voor roken bestemde kruidenproducten, dit product mag dus niet op de Belgische markt worden gebracht.
 

Lexicon :

Submitter Name: Naam van het bedrijf dat het dossier heeft ingediend bij de overheid.

Submitter Country: Land van herkomst van het bedrijf.

Submitter Type: Aard van het bedrijf (Manufacturer = fabrikant / Importer = invoerder).

Product id: Uniek nummer toegekend aan het product waardoor het geïdentificeerd kan worden.

Brand Name(s) & Brand Sub Type Name(s): Naam (namen) en subnaam (subnamen) van het product. Deze 2 velden verschaffen basisinformatie over het product.

De positieve lijst vermeldt linksboven de datum van de laatste update.

E-mail contact:
enottab@health.fgov.be 


Specifiek geval: voor roken bestemde kruidenproducten die CBD bevatten

Onlangs zijn er verschillende voor roken bestemde kruidenproducten waarin CBD zit op de markt gekomen. Die producten moeten aan de hierboven beschreven algemene regels voldoen. Enkele specifieke aandachtspunten:  

  • Het THC-gehalte moet lager zijn dan 0,2 %. Anders worden ze als verdovende middelen beschouwd.
  • De etikettering mag geen therapeutische indicaties bevatten. Anders worden ze als geneesmiddelen beschouwd.
  • Ze mogen niet als kruidenthee of “potpourri” worden voorgesteld.

Voor meer informatie over de producten op basis van CBD kunt u de volgende site raadplegen:

https://www.fagg-afmps.be/sites/default/files/downloads/faq_cannabis_nl.pdf