De belangrijkste milieubevoegdheden worden in ons land uitgeoefend door de gewesten.
Maar ook de federale overheid, in het bijzonder het DG Leefmilieu, behoudt belangrijke bevoegdheden.

Aan het Informatieloket Leefmilieu (HTML) kan u informatie opvragen over:  

 • klimaat:
  bijvoorbeeld over de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in uitvoering van de verbintenissen in het kader van het Kyoto-protocol
 • ozon
 • biodiversiteit en GGO’s
 • marien milieu:
  bijvoorbeeld over de bescherming van de Noordzee, van de walvissen en van Antarctica
 • milieu en gezondheid:
  bijvoorbeeld over het preventiebeleid rond de risico’s die het gevolg zijn van niet-ioniserende stralingen (bv. gsm) of van chemische stoffen
 • chemische stoffen:
  bijvoorbeeld over het beleid rond het op de markt brengen van chemicaliën, gevaarlijke stoffen, preparaten, biociden, pesticiden en meststoffen
 • duurzame productie en consumptie:
  over producten met een specifieke invloed op het milieu: auto’s, verwarmingsketels, elektrische en elektronische apparaten, verpakkingen en bouwmaterialen
 • milieu-inspectie:
  over de inspectiemaatregelen van deze producten: commercialisering, erkenning en gebruik
 • de registratie van de doorvoer van afvalstoffen en de controle daarop
 • de coördinatie van het internationale milieubeleid


Voor informatie over de thema’s waarvoor de gewesten bevoegd zijn, verwijzen we u door naar:
- het Vlaams Gewest (WEB)
- het Waals Gewest (WEB)
- het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (WEB)

Deze thema’s zijn onder andere ruimtelijke ordening, de controle op vervuiling, milieuvergunningen, preventie en beheer van huishoudelijk afval, kwaliteit van het oppervlaktewater, de individuele waterzuiveringsstations, enzovoort.