In het belang van defensie kan er een vrijstelling van de REACH, CLP of Biociden Verordening toegekend worden voor stoffen, mengsels, voorwerpen of behandelde voorwerpen die worden ingevoerd, geproduceerd, gefabriceerd of gebruikt voor militair materiaal (koninklijk besluit van 9 maart 2014).

Hoe het dossier voor vrijstelling indienen?

Het aanvraagdossier voor de vrijstelling bestaat uit twee dossiers, het administratieve dossier en het technische dossier.

Het KB van 9 maart detailleert welke gegevens het administratief dossier moet bevatten.

Het technische dossier bestaat uit een subdossier Defensie en een subdossier Risicobeheersing. Het subdossier Defensie dient alle gegevens te bevatten die de noodzaak van de vrijstelling in het belang van Defensie aantonen. Het subdossier Risicobeheersing beschrijft de risico’s en preventiemaatregelen voor de volksgezondheid, het leefmilieu en de werknemers en een analyse van de mogelijke alternatieven. Deze preventiemaatregelen moeten hetzelfde beschermingsniveau garanderen als de maatregelen die voor de REACH, CLP of Biociden Verordening worden genomen.

De aanvrager bezorgt het administratief dossier en het subdossier Risicobeheersing aan de dienst Risicobeheersing en de dienst Defensie. Het subdossier Defensie wordt uitsluitend bij de dienst Defensie ingediend.

• dienst Risicobeheersing van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Galileelaan 5/2
B – 1210 BRUSSEL
Service Center Gezondheid: +32 (0)2 524.97.97

• dienst defensie ACOS STRAT of assistant chief of staff for strategic affairs
Everestraat 1, 1140 Brussel

De dienst Defensie geeft een bindend advies over het subdossier Defensie. De dienst Risicobeheersing beoordeelt de risico's voor de volksgezondheid en het leefmilieu bij een mogelijke vrijstelling. De uiteindelijke beslissing tot vrijstelling wordt genomen door zowel de minister van Defensie als de minister van Leefmilieu.

Te betalen retributie

De aanvrager is verplicht een retributie (die dus slechts één keer betaald moet worden) van 750 € te betalen (artikel 13/2 van het koninklijk besluit van 13 november 2011).
Het bedrag moet worden overgeschreven op postcheque-rekeningnummer IBAN (BE65 6792 0059 5996) van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Bank van De Post - Brussel). Vermeld naast de gegevens van de onderneming ook het volgende: « [Defensie] + art. 13/2 ».
Voor buitenlandse betalingen moeten de specifieke bankcodes IBAN (BE65 6792 0059 5996) en BIC (PCHQBEBB) worden gebruikt:
Bank:
Bank van De Post
Koning Albert II-laan 162
1000 Brussel

De betaling gebeurt via een vrije overschrijving. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu verstuurt geen overschrijvingsformulieren naar aanleiding van een aanvraag.