Er kan een vrijstelling van de REACH-verordening, de CLP-verordening en de Biocidenverordening worden toegekend indien dit noodzakelijk in het belang van defensie (Koninklijk Besluit van 9 maart 2014).

Dit geldt voor stoffen, mengsels, voorwerpen of behandelde voorwerpen die worden ingevoerd, geproduceerd, gefabriceerd of gebruikt voor militair materiaal.
Dit koninklijk besluit is van toepassing op het militair materiaal zoals vermeld in het KB van 8 maart 1993 (zie categorie 2 van de bijlage bij tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en de daaraan verbonden technologie, met uitzondering van Categorie 2, afdeling 1, A, punt 19).

Wanneer het gaat om een aanvraag tot afwijking voor gebruik in België moet de in het koninklijk besluit omschreven procedure worden gevolgd.
 
Hoe het dossier voor de vrijstelling indienen?

1. Taalkeuzes
De dossiers moeten worden ingediend in een van de officiële landstalen, d.w.z. Franse, Nederlands of Duits.

2. Administratieve en technische aspecten
Het aanvraagdossier bestaat uit twee dossiers: het administratief dossier en het technisch dossier.

- Administratief dossier:

Geef de gegevens in deze template. De gevraagde gegevens zijn bepaald in het Koninklijk Besluit van 9 maart 2014.
U bezorgt het ingevulde document daarna zowel aan de dienst Risicobeheersing van de FOD Volksgezondheid als aan de dienst Defensie (zie adressen die hieronder worden vermeld).
 
- Technisch dossier:

Het technisch dossier bestaat uit een subdossier defensie en uit een subdossier risicobeheersing.

 • Het subdossier defensie moet alle nodige gegevens omvatten die de noodzaak van de vrijstelling in het belang van defensie aantonen. Meer informatie is beschikbaar in het Koninklijk Besluit van 9 maart 2014.
  Het subdossier defensie wordt uitsluitend ingediend bij de dienst Defensie.
  Dienst Defensie, Afdeling strategische zaken
  Eversestraat 1, 1140 Brussel
  E-mail: DEF-REACH-DL@mil.be
 
 • Het subdossier risicobeheersing beschrijft de risico's en de preventiemaatregelen voor de volksgezondheid, het leefmilieu en de werknemers en bevat ook een analyse van de mogelijke alternatieven. Deze preventiemaatregelen moeten hetzelfde beschermingsniveau waarborgen als de maatregelen die volgens de REACH-verordening en/of de Biocidenverordening en/of de CLP-verordening worden genomen.
  Daartoe moet dit subdossier minstens bestaan uit een Safety Data Sheet volgens het model bepaald in bijlage XII van de REACH-verordening  en uit een Chemical Safety Report volgens het model bepaald in bijlage I van de REACH-verordening , eventueel aangevuld met bijlage XII van de REACH-verordening voor downstreamgebruikers wanneer dat nodig is voor de vrijstelling van de REACH-verordening.
  Dienst Risicobeheersing van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  Galileelaan 5/2 – 1210 Brussel - België
  Servicecenter Gezondheid: +32 (0)2 524.97.97
  E-mail: defencexemption@health.fgov.be

  De dienst Defensie brengt een bindend advies over het subdossier defensie uit. De dienst Risicobeheersing beoordeelt de risico's voor de volksgezondheid en het leefmilieu bij een mogelijke vrijstelling. De definitieve beslissing tot vrijstelling wordt genomen door zowel de minister van Defensie als de minister van Leefmilieu.

 
Te betalen retributie 

De aanvrager moet een vergoeding betalen (die slechts één keer moet worden betaald) van 750 euro (artikel 13/2 van het Koninklijk Besluit van 13 november 2011).
 
Het bedrag moet worden overgeschreven op het rekeningnummer van het Grondstoffenfonds van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Bank van de Post - Brussel):
IBAN: BE26 6792 0042 4329
Daarbij moet het volgende worden vermeld: "[Defensie] + art. 13/2 + naam van de firma die de vrijstelling aanvraagt".

Voor de betalingen die buiten België worden verricht, moeten de volgende specifieke bankcodes worden gebruikt:
IBAN: BE26 6792 0042 4329
BIC: PCHQBEBB
FOD Volksgezondheid, Grondstoffenfonds - Fonds matières premières, Galileelaan 5, 1210 Brussel
 
De betaling gebeurt via een vrije overschrijving. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu verstuurt geen overschrijvingsformulier in het kader van deze aanvraag.