SEA Banner

Het doel van de wet van 13 februari 2006 (.PDF) is om vergaande bescherming van het milieu te verzekeren.

Hoe? Door al vanaf de uitwerking van de plannen en programma’s waarop de wet betrekking heeft rekening te houden met milieuoverwegingen, uiteraard wanneer die plannen en programma’s bepaalde “effecten op het milieu” zouden kunnen hebben. Deze wil om in een vroeg stadium al rekening te houden met het milieu is een toepassing van het voorzorgsbeginsel. 

Doelstelling

De wet van 13 februari 2006 (.PDF) heeft betrekking op de beoordeling van de gevolgen van bepaalde plannen en programma’s voor het milieu en op de raadpleging van het publiek bij de uitwerking van plannen en programma’s die betrekking hebben op het milieu. De wet zet met name Richtlijn 2001/42/EG (.PDF) van het Europees Parlement om in Belgisch recht. Deze richtlijn heeft tot doel “te voorzien in een hoog milieubeschermingsniveau en bij te dragen tot de integratie van milieuoverwegingen in de voorbereiding en vaststelling van plannen en programma’s, met het oog op de bevordering van duurzame ontwikkeling, door ervoor te zorgen dat bepaalde plannen en programma’s die aanzienlijke effecten op het milieu kunnen hebben overeenkomstig deze richtlijn aan een milieubeoordeling worden onderworpen”.