De indeling en etikettering van een stof of een mengsel zorgen ervoor dat de gevaren van een chemisch product duidelijk worden meegedeeld aan de consumenten en de werknemers die deze producten gebruiken. De criteria die de verschillende gevarenklassen bepalen zijn vermeld in bijlage I van de CLP -verordening. Ze houden verband met de fysische eigenschappen en de toxiciteit van het product voor mens en milieu.

Voor een reeks van stoffen bestaat er al een zogenaamde « geharmoniseerde » indeling, m.a.w. een officiële indeling waarover werd beslist op Europees niveau. Voor deze stoffen, die opgenomen zijn in bijlage VI van de verordening, moet de officiële indeling verplicht worden gebruikt.

Op de volgende pagina’s vindt u meer details over de algemene principes die het mogelijk maken een stof of een mengsel in te delen.

Hoe wordt een product ingedeeld?

Meer gedetailleerde informatie in verband met de interpretatie van de gegevens voor elke gevarencategorie kunt u vinden in de technische gids opgesteld door het ECHA: « Guidance on the Application of the CLP Criteria » (enkel beschikbaar in het Engels).

U kunt ook gebruik maken van het instrument gekoppeld aan de inventaris van de aanmeldingen: aan de hand van dit systeem kunt u zoeken op naam, CAS–nummer, enz. In een geconsolideerde databank kunt u nagaan of er een geharmoniseerde indeling bestaat, maar ook of uw stof reeds werd aangemeld en met welke indeling.

Opgelet: Omdat de indelingen opgenomen in de inventaris niet geharmoniseerd zijn, werden ze niet gecontroleerd noch goedgekeurd door de Europese overheidsinstanties.