Banner Aarhus Inspraak

Omzetting in federale wetgeving

De federale overheid heeft het Verdrag van Aarhus goedgekeurd in 2002 via de federale wet van 17 december 2002 (.PDF).

De eerste pijler van het Verdrag werd omgezet in de wet van 5 augustus 2006 (.PDF) betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie; de tweede pijler in de wet van 13 februari 2006 (.PDF) betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma’s in verband met het milieu.

Voor de derde pijler volstaat de Belgische wetgeving die op dit moment van kracht is (namelijk de Gecoördineerde wetten op de Raad van State en het Gerechtelijk Wetboek) om te voldoen aan de verplichtingen van het Verdrag. Voor het beroep op het vlak van de toegang tot milieu-informatie werd een specifieke federale beroepscommissie opgericht (zie Toegang tot milieu-informatie (HTML)).

Rapporten over de uitvoering van het Verdrag van Aarhus

In 2005 heeft België haar eerste rapport over de uitvoering van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus op haar grondgebied opgesteld. Dit nationaal rapport (.PDF) is de samenvatting van de vier afzonderlijke rapporten van de federale overheid (federaal rapport 2005 (.PDF)) en de drie Gewesten. Voor het werd overgemaakt aan het secretariaat van het Verdrag van Aarhus werd een openbare raadpleging georganiseerd over elk van de vier rapporten (zie resultaten openbare raadpleging federaal rapport (.HTML)).

In 2007 werd een tweede nationaal rapport (.PDF) opgesteld en overgemaakt aan het secretariaat van het Verdrag. Het tweede federaal rapport (.PDF) geeft de belangrijkste wijzigingen in vergelijking met het eerste rapport, namelijk de twee nieuwe wetten en de oprichting van het Informatieloket Leefmilieu (HTML). Ook dit rapport werd ter consultatie voorgelegd aan het publiek (zie resultaten openbare raadpleging (.HTML)).