Banner Aarhus Inspraak

Actieve openbaarheid

Het themadeel ‘Milieu’ van deze site (www.health.fgov.be (HTML)) bevat informatie over de thema’s waarrond het DG Leefmilieu werkt, zoals chemische stoffen, klimaat, elektromagnetische velden, enzovoort. Alle beschikbare informatie (wetteksten, publicaties, veelgestelde vragen en antwoorden enzovoort) wordt thema per thema geactualiseerd en toegevoegd.  

Daarnaast ontwikkelt het DG, alleen of in samenwerking met andere betrokken instanties, websites over specifieke thema’s:

- www.energievreters.be (WEB): rekenmodule om het energieverbruik in huis te becijferen en te verminderen;
- www.schoneauto.be (WEB) geeft je een lijst van auto's die minder brandstof verbruiken en minder CO2 uitstoten;
- www.klimaat.be (WEB) over het klimaat en klimaatveranderingen, het Kyoto-protocol en de uitvoering ervan in België. Deze website bevat ook praktische adviezen voor de burger;
- www.climateregistry.be (WEB) over het Belgisch nationaal register voor broeikasgassen, een beveiligde elektronische databank die online emissiehandel binnen de Europese Unie mogelijk maakt;
- www.nehap.be (WEB) over de problematiek ‘milieu – gezondheid’ en het Nationaal Milieu-Gezondheidsplan NEHAP (National Environment and Health Action Plan);
- www.ecolabel.be (WEB) over het Europees Milieukeurmerk en de producten die dit keurmerk hebben verworven;
- www.de-noordzee.be (WEB) over het duurzaam beheer van de Noordzee. Een plan voor de controle over de Noordzee moet het mogelijk maken om de economische activiteiten te verzoenen met milieubescherming;
- www.bombylius.be (HTML) over de bescherming van de biodiversiteit in België. De site wemelt van praktische en amusante tips, onder andere via het interactief spel ‘Bombygame’;

Niet iedereen heeft echter toegang tot informatie op het internet. Daarom zorgt het DG Leefmilieu ook voor de verspreiding van informatie via publicaties, brochures en folders om een zo groot mogelijk deel van de bevolking te bereiken.

Passieve openbaarheid

Banner aarhus 100x50Het Informatieloket Leefmilieu (HTML) centraliseert en behandelt de aanvragen om milieu-informatie van het publiek. Dit informatieloket werd in september 2006 gelanceerd, met het in werking treden van de wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie (.PDF)

Rapportering

In het kader van de toegang tot milieu-informatie moet het DG Leefmilieu regelmatig een federaal milieurapport opstellen. De Minister van Leefmilieu moet dit federaal milieurapport en een nota over de milieu-indicatoren indienen vóór 30 juni 2010 en daarna om de vier jaar. De bepalingen hiervoor zijn omschreven in het Koninklijk Besluit van 28 september 2007 betreffende de regels voor het opstellen van het federale milieurapport (.PDF).