Detergenten zijn producten die zepen of andere oppervlakteactieve stoffen bevatten:
• met bevochtigende werking,
• in emulsie (mousse),
• waarbij vuil van zijn onderlaag wordt losgemaakt.

Detergenten worden aangeboden in alle mogelijke vormen (vloeibaar, poeder, pasta, staaf, brood, gestempeld stuk, fantasievorm, enz.) en zijn bestemd voor huishoudelijk of industrieel gebruik.

Conform de Europese reglementering, omvat de term ‘detergent’ alle mengsels die bedoeld zijn voor het wassen en het reinigen alsook alle hulpproducten:

• Wasproducten :
o wasmiddelen,
o wasverzachters: bedoeld om het wasgoed anders te doen aanvoelen,
o hulppreparaten voor het wassen : bedoeld voor het weken (voorwassen), spoelen of bleken van kleding en huishoudlinnen.

• Reinigingsproducten :
o huishoudelijke producten voor allerlei doeleinden : allesreiniger, antikalkmiddel, schuurpoeder, enz.,
o oppervlaktereiniging : vloeren, auto’s en andere vervoermiddelen, materialen, mechanische toepassingen en bijbehorende apparatuur, machines, instrumenten, apparaten, enz.

 De « overige reinigings- en waspreparaten », bedoeld voor alle overige was- en reinigingsprocédés.

Ze worden dagelijks en in grote hoeveelheden gebruikt, vandaar dat het op de markt brengen ervan zeer goed omkaderd is. Zo moeten ze :

• voor 60% biologisch afbreekbaar zijn binnen 28 dagen,
• voorzien zijn van een etiket met daarop :
o de lijst van relevante ingrediënten om de gezondheid van de consumenten te beschermen, vooral tegen allergieën,
o informatie betreffende de dosering om overdosering te vermijden.

Naast het feit dat ze « detergenten » zijn, kunnen sommige van die producten ook beschouwd worden als « biociden » en/of « gevaarlijke mengsels ». Ze zijn dan ook eveneens onderworpen aan specifieke wetgevingen voor deze productcategorieën.

De detergenten geklasseerd als biociden

Ze bevatten een of meerdere biologische of chemische werkzame stoffen die geacht worden de schadelijke werking van een levend wezen te verhinderen : bacterie (desinfecteermiddel,…), algen, insecten, dieren (bijv.: insectenwerende middelen), enz.

Elk product dat een « biocide » is, moet voldoen aan een ad hoc reglementering. Er is een specifieke toelating vereist voor het op de markt brengen, die gepaard gaat met de toekenning van een nummer dat duidelijk zichtbaar moet worden vermeld op het etiket.

De detergenten geklasseerd als gevaarlijke mengsels

Ze ontwikkelen intrinsieke eigenschappen (los van wat de fabrikant of diegene die het product op de markt brengt beweert) al naar gelang de hoeveelheid en het soort stoffen aanwezig in het mengsel.

Voorbeeld : een detergent kan irriterend, bijtend, toxisch, enz. zijn.

De etikettering moet :  
• voorzien zijn van een gevarensymbool vergezeld van een zogenaamde risicozin ;
• rekening houden met alle mogelijke gevaren die kunnen gepaard gaan met de omgang met en het gebruik van de producten: het geconcentreerde product is vaak geklasseerd als bijtend terwijl het uiteindelijk gebruikt wordt in een verdunde, niet bijtende vorm.
Waar het op aankomt is goed te doseren en zich te houden aan de instructies op de bijsluiter.