Zoals bepaald in artikel 17 van de CLP -verordening, moet het etiket de volgende elementen bevatten: de naam, het adres en het telefoonnummer van de leverancier(s), de nominale hoeveelheid van de stof of het mengsel in de verpakking (enkel indien aangeboden aan het grote publiek), de productidentificatie (stof of mengsel).

Indien het product een gevaar inhoudt voor de gezondheid of het milieu, moet het etiket ook de volgende elementen bevatten: de gevarenpictogrammen, de signaalwoorden, de gevarenaanduidingen, de veiligheidsaanbevelingen en bijkomende informatie.

In België moet het etiket ten minste in de drie landstalen opgesteld zijn (Nederlands, Frans, Duits).

Praktische details 
 
Etiquette CLP_NL

De gevaarpictogrammen, signaalwoorden, gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen worden bij elkaar op het etiket aangebracht. De gevarenaanduidingen en de veiligheidsaanbevelingen worden op het etiket per taal gegroepeerd.

De productidentificatie van een stof wordt bepaald in artikel 18.2 van de verordening. Ze bevat minstens de volgende elementen: een naam en een identificatienummer, in overeenstemming met bijlage VI, of het CAS-nummer als het bestaat, en de UIPAC-nomenclatuur. De productidentificatie van een mengsel wordt bepaald in artikel 18.3 van de verordening.

De pictogrammen kunnen gratis worden gedownload van de website van UNECE. Wanneer een product meerdere gevaren inhoudt en er meerdere pictogrammen kunnen vereist zijn, moet u nagaan of de voorrangsregels bepaald in artikel 26 van de CLP –verordening van toepassing zijn. Deze voorrangsregels worden geïllustreerd in sectie 4.3 van het Richtsnoer voor etikettering en verpakking in overeenstemming met verordening (EG) nr. 1272/2008.

De gevarenaanduidingen en de veiligheidsaanbevelingen moeten voluit geschreven zijn. De gevarenaanduidingen zijn gecodificeerd met de letter H, gevolgd door 3 cijfers (met als eerste cijfer 1 voor het fysische, 2 voor de gezondheid en 3 voor het leefmilieu).

De veiligheidsaanbevelingen zijn gecodificeerd met de letter P, gevolgd door 3 cijfers (met als eerste cijfer 1 voor het algemene, 2 voor de preventie, 3 voor de interventie, 4 voor de opslag en 5 voor de verwijdering). Om u te helpen bij het bepalen van de passende P –zinnen voor uw product, kunt u sectie 7 van bovenvermeld richtsnoer raadplegen.

Naast deze informatie introduceert artikel 25 van de CLP–verordening het concept van de aanvullende informatie die moet vermeld worden in de rubriek « aanvullende informatie » op het etiket. Deze informatie kan ofwel verplicht zijn – Europese zinnen, verplichtingen voortvloeiend uit andere wetgevingen,…- ofwel niet verplicht – bijzondere voorschriften,...

Voor de Europese zinnen R 1,6,14,18,19,30,44,29,31,32 en 66,  worden zinnen met de code EUH toegevoegd.  

De niet-verplichte informatie mag de etiketteringselementen vereist op grond van artikel 17 niet verdraaien of tegenspreken.

Afmeting van de etiketten

Inhoud van de verpakking  Afmetingen van het etiket (in millimeter)Afmetingen van elk pictogram (in millimeter)
Maximaal 3 liter:Minstens 52 x 74, indien mogelijkNiet kleiner dan 10X 10
Minstens 16X 16, indien mogelijk
Meer dan 3 liter en tot 50 liter: Minstens 74 x 105 Minstens 23X 23
Meer dan 50 liter en tot 500 liter:Minstens 105 x 148 Minstens 32X 32
Meer dan 500 liter: Minstens 148 x 210Minstens 46X 46


Leidraad en affiche voor werkgevers en werknemers

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft een handige leidraad en een affiche opgesteld om werkgevers en werknemers te ondersteunen bij de toepassing van het nieuwe etikettensysteem. Zie: www.werk.belgie.be, publicaties.

  
FAQ