De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu handelt zowel op Belgisch federaal niveau als op Europees en internationaal niveau.

Op federaal niveau

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek dat de reglementering i.v.m. nanomaterialen kan verbeteren. Zie onder meer de volgende projecten (niet limitatief):

 • project « nanogenotox » (studie over de schade veroorzaakt aan genetisch materiaal),
 • project « nano-polymeren » (studie over de risico’s voor de gezondheid en het leefmilieu van nano-polymeren, enkel in het Engels),
 • Project To2DeNano (towards a toxicologically relevant definition of nanomaterials)
 • projecten inzake contractueel onderzoek (studie over de voedselrisico’s).

Het  koninklijk besluit van 27 mei 2014 verplicht bedrijven om de nanomaterialen die ze op de Belgische markt brengen te registreren. Het invoeren van een register is een eerste stap om nanomaterialen en hun mogelijke impact op mens en milieu in kaart te brengen. Het register is vanaf 1 januari 2016 verplicht voor stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand (zoals titaandioxide, zinkoxide), vanaf 1 januari 2017 voor mengsels met deze stoffen (bv. verven, zonnecrème).

Op Europees niveau

Als bevoegde overheid of in toepassing van de richtlijn die is bepaald door het Coördinatiecomité van het Internationaal Milieubeleid (CCIM) ijvert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor een aanzienlijke aanpassing van de Europese wetgeving aan de bijzondere eigenschappen van nanomaterialen.

De FOD vertegenwoordigt België in verschillende Europese forums die erop gericht zijn

 • de specifieke eigenschappen van nanomaterialen beter in de wetgeving te integreren,
 • deze wetgeving toe te passen,
 • de impact van gefabriceerde nanomaterialen op de gezondheid en op het leefmilieu beter te leren kennen
 • hun traceerbaarheid tijdens hun levenscyclus te verbeteren.

Tot slot onderhoudt de FOD Volksgezondheid nauwe betrekkingen met Frankrijk, Zweden en Denemarken om een zekere consensus omtrent de nationale projecten rond registers voor nanomaterialen in stand te houden.

Op internationaal niveau

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu vertegenwoordigt België in drie internationale organisaties:

 • in de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) neemt de FOD deel aan een werkgroep over gefabriceerde nanomaterialen die verschillende nanomaterialen aanwezig op de wereldmarkt wil testen. Bedoeling is om op middellange termijn een aanpassing en standaardisering van specifieke testmethodes voor hun specifieke eigenschappen voor te stellen.
 • in de Commissie van de Verenigde Naties voor Duurzame Ontwikkeling die zich ook interesseert in de opduikende problematiek van de nanomaterialen.
 • in SAICM (strategische aanpak voor het internationale beheer van chemische stoffen) waar een globale strategie voor de chemische stoffen wordt ontwikkeld met speciale aandacht voor de problematiek van de nanomaterialen.

Contact: