Wanneer elektrische en elektronische apparatuur (EEA) afval wordt, spreken we over “AEEA” of “WEEE” (Waste Electric and Electronic Equipment). Voor dit afval gelden bijzondere reglementeringen, die zijn samengebracht in de richtlijn 2012/19/EU, beter gekend als de WEEE-richtlijn. Het merendeel van deze verplichtingen zijn gewestelijke materie:

• Voor het Vlaams Gewest: het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen van de Vlaamse Regering of de website van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
• Voor het Waals Gewest: de besluiten van 10 maart 2005 en 23 september 2010 van de Waalse regering of de website van de Service Publique Wallonie (SPW)
• Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2004 of de website van het Brussels Instituut voor het Leefmilieu (IBGE-BIM)

De coördinatie tussen de gewesten en de federale overheid op dit vlak gebeurt via de Stuurgroep Afval en de Stuurgroep Duurzame Productie en Consumptie van het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM).
De federale elementen in de WEEE-richtlijn werden samen met de RoHS-richtlijn 2011/65/EU (RoHS betekent “Restriction of Hazardous Substances”, de beperking van gevaarlijke stoffen) omgezet in het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 inzake het voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, gekend als het “KB RoHS”.

Markering (EN50419-standaard)
vuilnisbakSinds 13 augustus 2005 moet alle EEA voorzien zijn van een symbool: een doorgekruiste afvalbak, afgebeeld in bijlage IV van voornoemd koninklijk besluit van 12 oktober 2004. Wanneer het wegens de afmetingen of de functie van het product nodig is, wordt het symbool afgedrukt op de verpakking, de gebruiksaanwijzing en het garantiebewijs.
Andere verplichte gegevens zijn: de identiteit van de producent en de expliciete vermelding dat de EEA na 13 augustus 2005 op de markt is gebracht. Op vraag van de Commissie heeft de industrie hiervoor zelf de geharmoniseerde norm EN50419 uitgevaardigd. Deze vrijwillige technische standaard zorgt ervoor dat de informatie op de etiketten zoveel mogelijk eenvormig is. In België kunnen producenten deze norm tegen betaling aanvragen bij het Bureau voor Normalisatie – NBN. Welke andere informatie exact moet worden meegedeeld, vindt u terug in artikel 5 §11  van het voornoemd KB RoHS.
Deze informatie moet ook gratis ter beschikking zijn van potentiële kopers in elk verkooppunt.
 

Wetgeving