Het is nog niet zo lang dat men meer interesse toont voor nanomaterialen en hun specifieke kenmerken. Die kenmerken werden niet in aanmerking genomen bij het opstellen van  de reglementeringen voor chemische stoffen. Deze situatie evolueert momenteel zeer sterk…

Op Europees vlak

Tot voor kort werden de nanomaterialen in geen enkele Europese wetgeving bepaald. Maar sinds 2008 is de Commissie van mening dat nanomaterialen aan verschillende wetgevingen onderworpen zijn, waaronder de wetgeving die betrekking heeft op alle chemische stoffen, met name de REACH-verordening.

Sinsdien is de Europese wetgeving sterk geëvolueerd en werden er specifieke punten voor nanomaterialen opgenomenin de volgende wetgevingen:

In het kader van het project « observatorynano» is er een verslag opgesteld over de opvolging van de wetgeving tot maart 2012 zowel op nationaal niveau, op Europees niveau als op wereldniveau. Momenteel wordt in de REACH-verordening geen onderscheid gemaakt tussen nanomaterialen en de andere chemische stoffen. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) – met hulp van de Lidstaten en de Europese Commissie - heeft begeleidende documenten gepubliceerd om ondernemingen te helpen rekening te houden met de kenmerken van nanomaterialen bij de toepassing van de REACH-verordening.

Op Belgisch niveau

U vindt meer informatie omtrent het nationaal register en het koninklijk Besluit van 27 mei 2014 betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand op de pagina ‘Het register’.

Hieronder een overzicht van de deelname van onze FOD aan Europese werkgroepen:

  • Werkgroepen van de Europese Commissie:
    • CASG-nano (werkgroep van de bevoegde autoriteiten voor REACH over nanomaterialen), CARACAL (werkgroep van de bevoegde autoriteiten voor REACH en CLP) : discussie over het beleid inzake de regulering van nanomaterialen in de REACH- en CLP-verordening. Meer info: de activiteiten van CASG-nano worden gerapporteerd in de notulen van de vergaderingen van CARACAL.
    • Werkgroep van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) over de nanomaterialen. Deze focust zich op de problemen inzake de implementatie van de REACH-verordening. Meer info op de website van het ECHA.
  • Werkgroepen van de Europese Raad:
    • WPE : werkgroep over het leefmilieu. Voorbereiding van de vergaderingen van de Ministerraad over het leefmilieu door een groep bestaande uit ambtenaren van de 27 Lidstaten. U vindt de publieke documenten van de Raad betreffende de nanomaterialen en het leefmilieu terug op de website van de Raad van de Europese Unie. Tijdens het Belgische Voorzitterschap van deze Raad is in 2010 de basis gelegd voor een discussie over de traceerbaarheid van de nanomaterialen. Deze discussie wordt momenteel voortgezet op Belgisch niveau en op het niveau van de rechtstreekse betrekkingen met andere EU-Lidstaten.
    • WPIEI : werkgroep « internationaal leefmilieu ». Deze werkgroep bereidt de dossiers voor en coördineert de standpunten over leefmilieu in het kader van de internationale onderhandelingen zoals de Commissie van de Verenigde Naties voor Duurzame Ontwikkeling en SAICM.

Contact: