Het Belgische deel van de Noordzee vormt maar 0,5% van de Noordzee, en omvat dus een zeer klein deel van de wereldzeeën. Het spreekt dan ook voor zich dat het federale mariene milieubeleid bepaald wordt door internationale processen, op de eerste plaats het milieubeleid van de Europese Unie.

- Wat het mariene milieu betreft, is de Kaderrichtlijn Mariene Strategie bepalend. Het doel is om tegen 2020 een “goede milieutoestand” te bereiken.
- Wat de mariene biodiversiteit betreft, wordt prioritair gewerkt aan de uitvoering van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn en het Natura 2000-netwerk op zee.
- Voor de kustwateren waakt de federale overheid over de goede uitvoering van de Kaderrichtlijn Water.
- Ten slotte zijn er meerdere internationale overeenkomsten waarbinnen gewerkt moet worden, zowel op het niveau van de Noordzee, de Noordoost-Atlantische Oceaan als op globaal niveau. Grote delen van de wereldzeeën behoren immers de gehele wereld toe en niet bepaalde landen of regio’s. De dienst Marien Milieu voert niet alleen uit wat internationaal wordt afgesproken, maar is ook actief betrokken bij het bepalen van de internationale mariene milieuagenda’s.