Onderhandelingen

Voor onderhandelingen op multilateraal niveau bereidt het CCIM de leefmilieudossiers volledig voor en keurt de voorbereide posities goed. De stuur- en werkgroepen van het CCIM behandelen meestal de onderwerpen in verband met hun eigen expertisedomein.

Voor onderhandelingen op Europees niveau staat het CCIM in voor de ‘technische’ voorbereiding van de dossiers door de ambtenaren. Het CCIM neemt deel aan:
• de werkgroepen van de Raad van de Europese Unie. Het CCIM bereidt de standpunten van de Belgische vertegenwoordiging voor en geeft technisch advies. Deze werkgroepen bestaan uit vertegenwoordigers van alle lidstaten en zijn een voorbereiding op de Ministerraden van de Europese Unie;
• de comités van de Europese Commissie. Deze comités behandelen praktische punten over de implementatie van de Europese wetgeving. Vertegenwoordigers van alle lidstaten nemen hieraan deel;
• de expertgroepen van de Europese Commissie. De expertgroepen behandelen erg verschillende onderwerpen en doen meestal wetsvoorbereidend werk.

Participatie stimuleren van stakeholders

In januari en juli van elk jaar brengt het CCIM tijdens informatievergaderingen de partijen die betrokken zijn bij het milieubeleid (beroepsfederaties, vakbonden, milieuorganisaties enz.), op de hoogte van de prioritaire onderhandelingsdossiers voor het komende halfjaar. Het gaat hier om prioriteiten van het CCIM op multilateraal niveau en/of prioriteiten die zullen worden verdedigd tijdens het volgende Europese Voorzitterschap. Het CCIM licht de prioriteiten toe in een nota. Die wordt vooraf naar alle stakeholders verstuurd die op deze informatievergaderingen zijn uitgenodigd.

Het CCIM organiseert ook specifieke overlegvergaderingen met de betrokken partijen. Dat gebeurt:
• op eigen initiatief binnen een stuurgroep of een werkgroep of
• op vraag van een betrokken partij over een specifiek dossier.

In de brochure “CCIM – Eén unieke stem op de internationale milieuscène (.PDF)” wordt de werking van het CCIM op een beknopte manier weergegeven.