De opdracht van de experten van het CCIM binnen de werkgroepen en netwerken bestaat erin de internationale onderhandelingen voor te bereiden en op te volgen, zowel op het niveau van de Europese instellingen als op dat van de multilaterale organisaties. Het CCIM stelt een piloot aan om het Belgische standpunt over een specifiek dossier of een deelaspect ervan met dit netwerk van experten te coördineren. 

                                                     
  
Alle kwesties vereisen steeds meer transversaliteit en samenwerking met andere federale en regionale departementen, zoals mobiliteit, economie, financiën, landbouw, energie, enz. Daartoe werkt het CCIM voortdurend samen met ambtenaren uit deze beleidsterreinen. Zij worden opgenomen in de relevante werkgroepen en netwerken om systematisch de nodige expertise bijeen te brengen. 

De multi piloot 

Voor de onderhandelingen op multilateraal niveau bereidt het CCIM de dossiers met betrekking tot leefmilieu volledig voor en keurt het de vooraf bepaalde standpunten goed. Meestal zijn het de thematische werk- en stuurgroepen van het CCIM die de verschillende kwesties met betrekking tot hun expertisedomein behandelen.
 
Per specifiek onderwerp stelt het CCIM een multilaterale piloot aan die, samen met de experten uit de stuur- of werkgroep, het unanieme Belgische standpunt voorbereidt voor de multilaterale onderhandelingen en (indien toepasselijk) de Europese internationale werkgroep van de Raad (Working Party International Environmental Issues).

De EU-piloot 

Wat de onderhandelingsprocedures over het Europees milieubeleid betreft, zorgt het CCIM voor de "technische" voorbereiding van de dossiers. 
 
Voor elk dossier richt het CCIM een expertennetwerk op, dat breed is samengesteld uit ambtenaren van alle betrokken gewestelijke en federale departementen. Een vertegenwoordiger of een piloot, de door het CCIM aangestelde expert coördineert samen met dit expertennetwerk het Belgische standpunt. 
 
Het CCIM is betrokken: 

  • bij de werkgroepen van de Raad van de EU. Het CCIM bereidt de standpunten van de Belgische vertegenwoordiging voor en geeft technisch advies. Deze werkgroepen bestaan uit vertegenwoordigers van alle Europese lidstaten en zijn een voorbereiding op de Ministerraad van de Europese Unie;  
  • bij de expertgroepen van de Europese Commissie. Deze expertgroepen behandelen uiteenlopende onderwerpen en zijn doorgaans betrokken bij de voorbereiding van wetgeving;   
  • bij Europese openbare raadplegingen. De piloot en zijn netwerk organiseren een opportuniteitsonderzoek en bereiden eventueel een gecoördineerd antwoord voor dat aan de Europese Commissie wordt voorgelegd.
De officiële vertegenwoordiger

Het CCIM zorgt voor de deelname aan de comitologie-comités van de Europese Commissie. Deze comités stellen uniforme voorwaarden vast voor de uitvoering van de Europese wetgeving, zowel voor uitvoeringshandelingen als voor gedelegeerde handelingen. Alle lidstaten zijn erin vertegenwoordigd. 
 
Het CCIM benoemt de Belgische vertegenwoordiger die de werkzaamheden van een comitologie-comité zal opvolgen, samen met een netwerk van experten van het CCIM.