De Federale Milieu-Inspectie beschikt over verschillende mogelijkheden, voorzien door de wet, om te zorgen voor de handhaving van de reglementering:

- Waarschuwing – artikel 17bis, lid 1 van de Wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers (hierna afgekort als: de Wet Productnormen)
- Opstellen van een proces-verbaal tot bewijs van het tegendeel – artikel 15, §5 van de Wet Productnormen
- Plaatsen betreden, doorzoekingen en huiszoeking – artikel 15, §2, 1° van de Wet Productnormen
- Nuttige vaststellingen, inlichtingen en bescheiden – artikel 15, §2, 3° Wet Productnormen en artikel 2 van het koninklijk besluit van 2 juli 2014 tot regeling van de uitvoering van de controles op de toepassing van de wet van 21 december 1998 betreffende productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers (hierna afgekort als: KB Controle op de Wet Productnormen)
- Monsterneming – artikel 15, §2, 4° van de Wet Productnormen en de artikelen 3, 4, 5, 6 en 7 van het KB Controle op de Wet Productnormen
- Tijdelijke inbezitneming van producten tegen ontvangstbewijs voor onderzoek – artikel 16 § 1, lid 1 van de Wet Productnormen en de artikelen 9, 10 en 11 van het KB Controle op de Wet Productnormen
- Inbeslagname – artikel 16, §1, lid 2 van de Wet Productnormen en de artikelen 12, 13, 14 en 15 van het KB Controle op de Wet Productnormen
- Vernietiging van producten – artikel 16, §1, lid 3 van de Wet Productnormen en de artikelen 16 en 17 van het KB Controle op de Wet Productnormen
- Noodmaatregelen treffen – artikel 16, §2 van de Wet Productnormen
 

Verder verloop

Inbreuken op de Wet Productnormen kunnen strafrechtelijk of administratiefrechtelijk worden vervolgd.

Strafrechtelijke procedure
 
De PV’s die naar aanleiding van zware overtredingen door de Federale Milieu-Inspectie zijn opgesteld, worden doorgestuurd naar de Procureur des Konings.

Wanneer de Procureur des Konings beslist om te vervolgen, zal een rechterlijke uitspraak over het dossier beslissen. Strafvervolging sluit een administratieve geldboete uit.

Wanneer de Procureur des Konings beslist om niet te vervolgen of wanneer hij geen vervolging instelt binnen een termijn van 3 maanden, kan een administratieve boete worden opgelegd door de leidende ambtenaar van de Juridische Dienst en Geschillen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Als de leidende ambtenaar een administratieve boete oplegt en die boete wordt tijdig betaald, dan wordt het dossier gesloten. Wordt de boete niet of niet tijdig betaald, dan vordert de leidende ambtenaar de betaling van de geldboete voor de bevoegde rechtbank.

Administratiefrechtelijke procedure

De PV’s die naar aanleiding van minder zware inbreuken door de Federale Milieu-Inspectie zijn opgesteld, worden doorgestuurd naar de leidende ambtenaar van de Juridische Dienst en Geschillen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Deze ambtenaar kan beslissen om een administratieve boete op te leggen.

Als de leidende ambtenaar een administratieve boete oplegt en die boete wordt tijdig betaald, dan wordt het dossier gesloten. Wordt de boete niet of niet tijdig betaald, dan maakt de leidende ambtenaar het dossier over aan de procureur des Konings.

Als er geen voorstel van administratieve boete wordt geformuleerd, wordt het proces-verbaal alsnog naar de Procureur des Konings gezonden.

Meer weten?

Voor een gedetailleerde wettelijke regeling over het toezicht en de sancties die van toepassing zijn, verwijzen we naar
• “Hoofdstuk VI. Toezicht en sancties” van de Wet Productnormen
• het Koninklijk Besluit van 6 december 2012 betreffende de administratieve boetes bedoeld in artikel 18 van de Wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en in artikel 19 van de Wet van 9 juli 1984 betreffende de doorvoer van afvalstoffen.
• het Koninklijk Besluit van 2 juli 2014 tot regeling van de uitvoering van de controles op de toepassing van de wet van 21 december 1998 betreffende productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers.