In Europa

Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA, European Chemicals Agency) staat in voor het beheer van alle REACH-taken en de coherente toepassing ervan. Het ondersteunt de lidstaten en de Europese Commissie op het vlak van wetenschappelijk advies over de veiligheid en de sociaaleconomische aspecten van het gebruik van chemische stoffen.

De ECHA website is het verzamelpunt voor alle informatie in verband met REACH. U vindt hier de weg naar technische begeleidingsdocumenten, de vraagbaak met veel gestelde vragen, handige software en de helpdesks. Ook het laatste nieuws over de begeleidingsdocumenten, hulpmiddelen, gegevens over chemische stoffen en de verordening verschijnt hier.

De Europese Commissie (DG Milieuen DG Ondernemingen en industrie) stelt, indien nodig, wijzigingen aan REACH voor.

In België

In België zijn verschillende overheden bevoegd voor REACH. Daarom hebben de hierna opgesomde federale en regionale overheden een Samenwerkingsakkoord afgesloten. Meer informatie vindt u op de website REACH.BE.

- Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

De afdeling Risicobeheersing van het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is de bevoegde overheid die instaat voor de coördinatie van de taken bepaald in de REACH-verordening in België. Zo is de afdeling verantwoordelijk voor de evaluatie van de stoffen, de deelname aan de verschillende comités van het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (European Chemicals Agency, ECHA) en het nemen van initiatieven voor de toevoeging van stoffen die aan autorisatie zijn onderworpen of waarvoor beperkingen gelden.

De afdeling Risicobeheersing speelt ook een belangrijke rol in het informeren van ondernemingen en de bevolking over de risico’s van chemische stoffen voor de gezondheid en het milieu.

- Federale overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie

De nationale REACH Helpdesk van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie geeft advies aan fabrikanten, invoerders, afnemers en andere geïnteresseerde partijen over hun verantwoordelijkheden en verplichtingen met betrekking tot de REACH-verordening.

- Federale overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Meer informatie omtrent de bescherming van de werknemers tegen chemische agentia in het algemeen en ook tegen kankerverwekkende (waaronder asbest) en mutagene agentia vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

- In Brussel

Leefmilieu Brussel
Meer informatie  over REACH :
http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/Professionnels/Informer.aspx?id=32800

- In Vlaanderen

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid (LNE)
Meer informatie  over REACH :
http://www.lne.be/themas/beleid/internationaal/lne-zine-artikels-aim/reach-verordening/?searchterm=REACH 

- In Wallonie

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie
Meer informatie: http://environnement.wallonie.be/

In bijgaande tabel vindt u een overzicht van de verschillende inspectiediensten die kunnen optreden.