1. Oprichting en opdrachten  van het Comité

Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek werd opgericht bij een Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993, ondertekend door de federale staat, de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschappen en door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Het Comité werkt onafhankelijk van de Overheden die het hebben opgericht.

Het Comité heeft een dubbele taak:

  • adviezen uitbrengen over de problemen die rijzen n.a.v. het onderzoek en de toepassingen ervan op het gebied van de biologie, de geneeskunde en de gezondheidszorg. Deze problemen worden onderzocht op hun ethische, sociale en juridische aspecten, meer bepaald betreffende  de eerbiediging van de rechten van de mens;
  • het publiek en de Overheden inlichten.

  Daartoe is het Comité gehouden om:

  • een jaarverslag van zijn activiteiten op te stellen ;
  • tweejaarlijks een publieke studiedag te organiseren (Events);
  • een documentatiecentrum te beheren.

  Tot deze informatieopdracht behoren ook:

  • het inlichten van de pers over de adviezen van het Comité;
  • het uitgeven van publicaties;
  • het ontwikkelen van lespakketten (in voorbereiding);
  • het updaten van deze website.

2. Samenstelling van het Comité

Het Comité is samengesteld uit 43 leden (waarvan 8 met raadgevende stem) en 35 plaatsvervangende leden

Men let bij deze samenstelling op de evenwichtige vertegenwoordiging van de verschillende ideologische en filosofische stromingen. Verder waakt men over een evenwichtig aantal mannen en vrouwen en een gelijk aantal Nederlands- en Franstaligen. Ten slotte is er een evenwicht tussen de leden uit wetenschappelijke en medische kringen enerzijds, en filosofische, juridische en menswetenschappelijke richtingen anderzijds.

Het mandaat van de Comitéleden duurt vier jaar. Het mandaat van de huidige leden loopt van 20 mei 2019 tot 19 mei 2023.

3. De werking van het Comité

Het Comité beschikt over een Bureau, samengesteld uit 4 ondervoorzitters uit zijn midden verkozen. Elk Bureaulid neemt volgens beurtrol het voorzitterschap waar gedurende een jaar.

De noodzakelijke financiële middelen voor de werking van het Comité zijn voor 75% ten laste van de federale overheid en voor elk 25% ten laste van de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Het Comité beschikt over een secretariaat van 6 gedetacheerde  ambtenaren van de administratieve overheden die het Samenwerkingsakkoord ondertekenden. Deze ambtenaren worden aangeworven na een oproep in het Belgisch Staatsblad. Het secretariaat staat in voor de technische en administratieve taken.

Wie kan het Comité om advies vragen ?

Het Comité dient advies uit te brengen op de vragen van de Voorzitters van de diverse parlementaire entiteiten of van een lid van hun regering. Hetzelfde geldt voor de vraag van een  instelling voor wetenschappelijk onderzoek, een verzorgingsinstelling of een inrichting voor hoger onderwijs en van een plaatselijke ethische commissie verbonden aan een  verzorgingsinstelling of een universiteit of erkend door een Gemeenschap.

Het Comité kan ook uit eigen beweging een advies uitbrengen m.b.t. een vraag die binnen zijn bevoegdheid ligt.

Meestal belast het Comité een beperkte commissie met de voorbereiding van een advies. De samenstelling van deze commissies weerspiegelt deze van het Comité. De commissies kunnen beroep doen op externe deskundigen voor specifieke hearings en op permanente deskundigen. De commissie maakt een verslag van haar werkzaamheden op  en legt een ontwerpadvies voor aan het Comité. De besprekingen in het plenair Comité verrijken het debat en er worden eventueel amendementen ingediend, waarmee de beperkte commissie rekening houdt bij de definitieve formulering van het advies.

De vergaderingen van het Comité en van de commissies zijn niet openbaar.

Het Comité brengt in principe een advies uit binnen de 6 maanden na de vraag om advies.

De aangenomen adviezen geven de verschillende uiteengezette standpunten weer.

Contactgegevens

Secretariaat van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek:

Galileelaan 5/2
5e verd. - zone 35
1210 BRUSSEL
BELGIË

+32 (0)2 524 91 84 - Sophie Bertrand, Coördinator
 
+32 (0)2 524 91 86 - Secretariaat