De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, en de FOD Economie, K.M.O. en Middenstand hebben het genoegen om geïnteresseerden uit te nodigen voor de workshop ‘Nano in België’. De focus van dit evenement ligt op huidig en toekomstig nano-gerelateerd onderzoek. Vertegenwoordigers van de verschillende Belgische onderzoeksinstellingen, de universiteiten en de industrie worden gevraagd om actief deel te nemen door middel van een presentatie of een poster.

Het hoofddoel van de workshop is om de netwerking tussen wetenschappers, industrie en overheden in België te vergemakkelijken. Zodoende kan de Belgische deelname aan nieuw nano-onderzoek en de kennis met betrekking tot de Europese regelgevingsontwikkelingen verder verbeteren. De federale overheid voorziet om het ‘Nano in België’-evenement op regelmatige basis te organiseren. We hopen dat dit platform de onderlinge samenwerking en de competitiviteit van de Belgische onderzoekers op het internationale niveau zal versterken.

Evenementen:

 Contact: nanoevents@environment.belgium.be