Moet er nog zand zijn?

Als alternatief voor het winnen van zand en grind aan land, is in 1976 de zand- en grindexploitatie in het Belgische deel van de Noordzee gestart. Het zand wordt gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals:

• grondstof in de wegenbouw
• aanmaken van beton voor de bouw
• ophogen en verbreden van het strand als kustverdediging (“strandsuppletie”)

Kan men zomaar zand en grind delven?

In het Belgische deel van de Noordzee zijn er specifieke zones aangeduid waar men zand en grind mag delven. Maar dat is niet de enige voorwaarde: men moet ook over een concessie (gebruiksrecht) en een milieuvergunning beschikken. Deze vergunning wordt toegekend op basis van een milieueffectenrapport.


Kaart_Noordzee_2011_11_14
Zones zanddelving en baggerstortplaatsen

Ongewenst zand

Door de aanwezigheid van zandbanken voor onze kusthavens is er onvoldoende diepgang voor de grotere schepen. Bijgevolg moeten er havengeulen worden gegraven en gebaggerd. Dit levert een grote hoeveelheid baggerspecie op, die terug in zee gestort wordt op de daarvoor aangeduide baggerstortplaatsen. Ook hiervoor is er een vergunning nodig.

Impact op het milieu

Vergunningen zijn nodig zodat de zandwinning gecontroleerd verloopt en de impact van de activiteiten binnen de perken gehouden wordt, zoals:

• het verstoren van de bodemstructuur/zandbanken door het weghalen van het zand
• het verhogen van de troebelheid
• het vrijkomen van (giftige) stoffen
• het doden van organismen die samen met het zand opgezogen worden
• het vernietigen van natuurlijke kustverdediging

Meer weten?

Meer info over zand- en grindwinning vindt u op de website van:

• de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium (BMM)
• de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie