In de REACH-verordening wordt bepaald dat voor zeer zorgwekkende stoffen die op de markt worden gebracht en gebruikt, een verplichte toelating vereist is.  

Wat zijn zeer zorgwekkende stoffen (artikel 57)?

Stoffen die
- kankerverwekkend van categorie 1A-1B zijn
- en/of mutageen van categorie 1A-1B zijn (stoffen die leiden tot mutaties in de genen)
- en/of giftig voor de voortplanting van categorie 1A-1B zijn
- en/of (zeer) persistent, (zeer) bioaccumulerend (de stof stapelt zich op in het lichaam met de tijd) en giftig zijn (criteria die bepaald zijn in de bijlage XIII).
- of nog de stoffen waarvoor de wetenschappelijke bewijzen wijzen op vermoedelijke ernstige gevolgen voor de gezondheid van de mens of het leefmilieu en die kunnen worden beschouwd als even zorgwekkend als de stoffen hierboven (deze stoffen zullen vervolgens geval per geval worden geanalyseerd).

Wanneer een bepaalde stof wordt geïdentificeerd als extreem zorgwekkend, zal ze worden opgenomen in de lijst met kandidaat-stoffen voor de toelating (kandidaatslijst). Aan deze stof zal er prioriteit worden geschonken en ze zal worden opgenomen in de lijst met stoffen waarvoor een toelating nodig zal zijn (bijlage XIV).

Een dergelijke stof kan na een bepaalde datum niet meer op de markt worden gebracht of gebruikt, behalve indien er een toelating voor een specifiek gebruik van deze stof is verleend.

 België heeft bv. voorgesteld om de stof “2-Ethoxyethyl acetaat » (die o.m. gebruikt wordt voor industriële procédés) te classificeren als extreem zorgwekkende stof, omdat ze schadelijk is voor de voortplanting (cf. art. 57c van de Reach-verordening). Het ECHA heeft deze stof als dusdanig erkend door ze op te nemen in de kandidaatslijst.

De firma’s die zorgwekkende stoffen gebruiken/produceren zijn aan bepaalde verplichtingen onderworpen.
De consumenten zelf hebben het recht om informatie op te vragen over de stoffen die aanwezig zijn in de producten die ze kopen. Informatie over die gevaarlijke stoffen is overigens al voor iedereen, van producent tot consument, sinds 14 september 2021 beschikbaar.