AMBUREG is een verplichte registratie van gegevens over de interventies van alle erkende ziekenwagens in België. Deze registratie omvat de gegevens van alle interventies op basis van een eengemaakt oproepsysteem (centrum 112) waarvoor een ziekenwagenequipe op weg gestuurd wordt. Deze registratie is verplicht sinds januari 2019, gebeurt via een web service en wordt geregeld door het Koninklijk Besluit van 14 december 2018.

Wat zijn de doelstellingen van AMBUREG?

Ambureg heeft tot doel de werking van de dringende geneeskundige hulpverlening te verbeteren en bij te dragen tot het beheer van het gezondheidszorgstelsel, bedoeld in artikel 9, lid 2, h) van de AVG, onder meer door:

  1. het ter beschikking stellen van ritgegevens en persoonsgegevens van de patiënt aan het ziekenhuis in het kader van de overdracht van de patiënt;
  2. het evalueren van het functioneren van de ambulancedienst, meer bepaald op het gebied van een adequate en onmiddellijke verzorging van zieken of slachtoffers van ongevallen;
  3. het evalueren van de performantie van de verschillende schakels van de keten van de dringende geneeskundige hulpverlening, met inbegrip van de regulatie in de centra 112;
  4.  het voorbereiden van een programmatie van permanenties in functie van de geografische spreiding van de ziekenwageninterventies en van interventietijden;
  5. het ondersteunen van een subsidiebeleid van de ambulancediensten;
  6. het ondersteunen van de opdrachten van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening en van de 112-centra, bedoeld in de wet van 29 april 2011 houdende oprichting van de 112-centra en het agentschap 112;
  7.  het ondersteunen van de ambulancediensten met betrekking tot de stockage van persoonsgegevens van patiënten,en
  8.  het toezicht uit te oefenen bedoeld in artikel 10bis, § 1 van de wet.

     

Welke gegevens moeten geregistreerd worden en hoe moeten die ter beschikking gesteld worden?

U vindt een overzicht van de te registreren gegevens en de specifieke registratierichtlijnen in de rubriek ‘Richtlijnen’.

De gegevens moeten via de web service EMSR ter beschikking gesteld worden. Deze gegevens worden bewaard en systematisch verwerkt door de dienst Data en Beleidsinformatie.

Voor eventuele vragen kan u onze rubriek ‘FAQ’ raadplegen.

Vragen ?

Heeft u vragen  over de prehospitaalregistratie door de middelen van de dringende geneeskundige hulpverlening ?
U kan uw vraag richten aan REG-system@health.fgov.be.

Heeft u vragen over de financiering van de middelen van de dringende geneeskundige hulpverlening?
U kan uw vraag richten aan AMBUFIN@health.fgov.be.

Gegevens nodig?

U kan uw vraag naar gegevens indienen door dit formulier in te vullen  en te richten aan adhoc_admDM@health.fgov.be.

Contactgegevens

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-generaal Gezondheidszorg

Dienst Dringende Medische Hulp

reg-system@health.fgov.be