De REACH-verordening is gebaseerd op de registratie van chemische stoffen.

Om chemische stoffen op de markt te mogen brengen, moeten bedrijven, fabrikanten en importeurs deze registreren bij het ECHA (het Europees Agentschap voor chemische stoffen) indien ze vervaardigd of ingevoerd worden in hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar (art. 5 van de verordening: « zonder gegevens geen handel»).Deze verplichting is van toepassing op de stoffen als zodanig en op de mengsels die deze stoffen bevatten. De fabrikanten en importeurs moeten informatie inzamelen en meedelen met betrekking tot
- de identiteit van de stof,
- de fysisch–chemische kenmerken,
- de giftigheid,
- de ecotoxiciteit (m.a.w. de impact op het ecosysteem)
- de milieukenmerken (afbreekbaarheid,…)
- het gebruik, de productie.

Voor stoffen waarvan de productie of de import hoger ligt dan 10 ton, moeten de bedrijven een risicobeoordelingsrapport opstellen om de gebruiksvoorwaarden waarbij het risico onder controle is te bepalen (bijvoorbeeld gebruik van handschoenen of van een masker)

Bepaalde stoffen zijn vrijgesteld (artikel 2):
• stoffen met een minimaal risico (aminozuren, vetzuren, water, gas (CO2, argon, stikstof)…) (opgenomen in bijlage IV),
• stoffen opgenomen in bijlage V zoals bijvoorbeeld stoffen die in de natuur voorkomen en die niet chemisch werden gewijzigd (o.a mineralen, ertsen, sommige gassen, ruwe aardolie, steenkool, cokes, cementklinker)
• geregistreerde stoffen die worden uitgevoerd en vervolgens weer in de Europese Unie worden ingevoerd, …
Voor bepaalde categorieën van stoffen gelden dan weer bijzondere behandelingen of specifieke maatregelen: polymeren, synthetische tussenproducten, stoffen die worden vervaardigd of ingevoerd voor onderzoek en ontwikkeling.

Te weten:

Onder bepaalde voorwaarden genieten stoffen die werden geproduceerd of op de markt gebracht voor de inwerkingtreding van REACH van een overgangsregeling. Dit zijn de zogenaamde geleidelijk geïntegreerde stoffen. Om in aanmerking te komen voor deze overgangsregeling, moesten de bedrijven de stoffen voor 1 december 2008 vooraf registreren (preregistratie).
Ook de stoffen die nooit eerder op de Europese markt werden gebracht komen in aanmerking voor deze overgangsregeling.


Voor al deze stoffen werden door ECHA 3 registratiedata vastgelegd:

1) 1 december 2010:

- stoffen die in hoeveelheden van 1000 ton of meer per jaar worden vervaardigd of ingevoerd,
- stoffen die kankerverwekkend, mutageen (leidend tot genetische mutaties) of giftig voor de voortplanting zijn (CMR-stoffen), ingedeeld in categorie 1a / 1b (voortijds categorie 1 en 2) en die in hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar worden vervaardigd of ingevoerd
- stoffen die als gevaarlijk voor het aquatisch milieu zijn ingedeeld (H 410 - voortijds R50/53) en die in hoeveelheden van 100 ton of meer per jaar worden vervaardigd of ingevoerd

2) 1 juni 2013:
 Stoffen die in hoeveelheden van 100 tot 1000 ton/jaar worden vervaardigd of ingevoerd.

3) 1 juni 2018:
Stoffen die in hoeveelheden van 1 tot 100 ton/jaar worden vervaardigd of ingevoerd.

Stoffen aangemeld conform richtlijn 67/548/EEG (oude richtlijn inzake gevaarlijke stoffen) zijn niet onderworpen aan deze overgangsprocedure omdat zij beschouwd worden als geregistreerd onder REACH en er ook een registratienummer werd toegekend.


Het registratiedossier

Elke registrant is verplicht om een registratiedossier op te maken met daarin:
een technisch dossier: steeds verplicht voor alle stoffen onderworpen aan de registratieplicht. Dit dossier bevat informatie over:
• de identiteit van de stof
• de vervaardiging en het gebruik van de stof
• de indeling en etikettering van de stof
• richtlijnen voor een veilig gebruik van de stof
• onderzoekssamenvattingen van de informatie over de intrinsieke eigenschappen
• indien van toepassing, bijkomende testvoorstellen

een chemisch veiligheidsrapport, nodig indien de registrant een stof vervaardigt of invoert in hoeveelheden van tien ton of meer per jaar. Het rapport bevat een gedetailleerde samenvatting van de informatie over de gevaarlijke eigenschappen van de stof voor mens en milieu en ook een beoordeling van de blootstelling en van het risico, wanneer een dergelijke beoordeling vereist is.