Het CITES-verdrag (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) betreft de duurzame handel in dieren, planten en afgeleide producten (eieren, pluimen, ivoor, …). De meest bedreigde dieren, zoals de (Afrikaanse en Aziatische) olifant, zijn opgenomen in bijlage I, die de handel verbiedt in de soorten die vermeld staan op deze lijst. Het Verdrag werd van kracht in België in 1984. Die datum is belangrijk want hij is bepalend voor de toekenning van de CITES-certificaten die de handel in ivoor nog toestaan in bepaalde zeer specifieke omstandigheden.

In de Europese Unie (en dus ook in ons land) is de handel in recent ivoor, dat dateert van na de inwerkingtreding van het Verdrag, dat wil zeggen daterend van na 1984 en/of ingevoerd vóór 1990 met een invoervergunning, volledig verboden. Die maatregel moet het stropen van olifanten tegengaan.

Sinds 1 juli 2017 verbiedt de EU (en dus ook België) elke heruitvoer van slagtanden van olifanten (ruw ivoor genoemd) vanop haar grondgebied.

In België is het verboden om:

  • onbewerkte slagtanden te verkopen buiten het grondgebied van de Unie.
  • bewerkte slagtanden en voorwerpen zonder certificaat te verkopen en te kopen.

Er bestaat een uitzondering op die regels voor bewerkt ivoor dat dateert van vóór 1947.

Ivoor ingevoerd vóór 1984 of vóor 1990 met een invoervergunning (zogenaamd ‘preconventie’-ivoor) mag wel nog worden verhandeld, maar onder bepaalde voorwaarden die variëren afhankelijk van het feit of het gaat om bewerkt of ruw ivoor (dat wil zeggen in de vorm van slagtanden).

De handel binnen de EU (beperkt tot de handel tussen landen van de EU) in slagtanden die dateren van vóór 1984 is nog toegelaten, net zoals de handel binnen de EU van gesculpteerde ivoren voorwerpen daterend van vóór 1984 en/of ingevoerd vóór 1990 met een invoervergunning.

De internationale handel (de wederuitvoer) van slagtanden is voortaan verboden. Die in bewerkte voorwerpen van vóór 1976 is nog toegelaten.

 Wat is er toegelaten in België ?

  • Enkel bewerkte ivoren voorwerpen voorzien van een CITES-certificaat waaruit blijkt dat ze dateren van vóór 1984 en/of werden ingevoerd vóór 1990 met een invoervergunning, mogen verhandeld worden in de Europese Unie.
  • Enkel gemarkeerde onbewerkte slagtanden met een CITES-certificaat mogen nog gekocht en verkocht worden in de Europese Unie.
  • Enkel bewerkte ivoren stukken met een CITES-wederuitvoercertificaat mogen nog uitgevoerd worden buiten de Europese Unie.
  • Enkel bewerkte ivoren stukken verworven vóór 1947 mogen verhandeld worden binnen de EU zonder CITES-certificaat maar met een attest dat de leeftijd van het ivoor op een beargumenteerde manier vermeldt.

De CITES-certificaten worden afgeleverd door de dienst CITES van FOD Volksgezondheid.