Het doel van deze richtlijn bestaat erin een evenredigheidsbeoordeling op te leggen alvorens een maatregel te nemen of te wijzigen die de toegang tot of de uitoefening van een beroep beperken.


Op 28 juni 2018 heeft het Europees Parlement de "evenredigheidsrichtlijn" goedgekeurd. Deze richtlijn is voor de gezondheidszorgberoepen in Belgisch recht omgezet door de wet van 23 maart 2021 betreffende de evenredigheidsbeoordeling.
Eén van de door deze wet ingevoerde aspecten betreft het verplicht informeren van de "betrokken belanghebbenden" over de bepalingen die overwogen worden voordat ze worden aangenomen. De betrokkenen hebben dan ook de mogelijkheid hun "standpunt kenbaar maken".
De FOD Volksgezondheid past zich alvast aan deze nieuwe bepaling aan en zal je deze informatie meedelen via de site van de advies- en overlegorganen
 
Welke impact heeft deze wet?
In België zijn de verschillende gezondheidszorgberoepen onderverdeeld in federale raden, ook "overleg- en adviesorganen" genoemd. Deze raden brengen adviezen uit over de maatregelen die voor de verschillende beroepen overwogen worden. Zij zullen een evenredigheidstoets moeten uitvoeren en het publiek moeten informeren.
Concreet zal aan elke pagina van de overleg- en adviesorganen een tabblad "evenredigheid" worden toegevoegd. Bedoeling is dat burgers en belanghebbenden op de hoogte blijven van de bepalingen betreffende de gereglementeerde beroepen uit de gezondheidszorgsector.
Op de website van elk van deze adviesorganen vind je actuele informatie over wat er onder diverse vormen wordt besproken, afhankelijk van de voortgang van de adviezen: behandelde thematieken, samenvattingen van vergaderingen, ontwerpadviezen, enz. 
 
Hoe reageren op een publicatie? 
Je hebt de mogelijkheid bij te dragen aan deze discussies door je opmerkingen via deze mail te sturen.
Merk op dat sommige thema's een transversaal karakter kunnen hebben en binnen verschillende raden worden besproken. 

Waar kan ik een evenredigheid test raadplegen?

Actualisatie van de erkenningscriteria in de inwendige geneeskunde en aanverwante disciplines
Mededeling en mogelijkheid tot reactie tot en met 11/06/2024 op dit e-mail adres: cs-hr@health.fgov.be

Herziening erkenningscriteria pediatrie
Mededeling en mogelijkheid tot reactie tot en met 1/07/2024 op dit e-mail adres: cs-hr@health.fgov.be

Wat is de wettelijke basis met betrekking tot de evenredigheid?

 


Belangrijke data over de evenredigheid