INNING BIJDRAGE VARKENS 

 

Koninklijk besluit van 14 maart 2023 betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld voor de sector varkens
 

Datum van verzending van facturen: 24 november 2023


Praktische informatie
Overeenkomstig de programmawet van koninklijk besluit van 14 maart 2023 betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld voor de sector varkens, wordt voor de berekening van het bedrag van deze bijdragen rekening gehouden met de gegevens betreffende fok- en mestvarkensplaatsen geregistreerd in Sanitel en de aan- en/of verkoop bewegingen van biggen geregistreerd in Sanitel.

De minimumbijdrage bedraagt 6,20 €.


Aantal fokvarkensplaatsen (het aantal plaatsen voorzien voor vrouwelijke varkens die biggen hebben geworpen of mannelijke varkens die gehouden worden voor de reproductie)

Type 1 geen afvoer van biggen € 0.20 / plaats
Type 3 afvoer van biggen naar één en hetzelfde bedrijf waar ze tot de slachting gehouden worden € 0.20 / plaats
Type 5 afvoer van biggen naar verschillende bedrijven € 0.40 / plaats
 

Aantal mestvarkensplaatsen (het aantal plaatsen voorzien voor varkens die voor de slachting worden gehouden, ongeacht de leeftijd of het geslacht)

Type 7 geen afvoer van biggen en 1500 of minder mestvarkensplaatsen € 0.30 / plaats
Type 9 geen afvoer van biggen en bedrijf heeft > 1500 mestvarkensplaatsen € 0.50 / plaats
Type 11 aanvoer van biggen van één en hetzelfde bedrijf en 1500 of minder mestvarkensplaatsen € 0.30 / plaats
Type 13 aanvoer van biggen van één en hetzelfde bedrijf en bedrijf heeft > 1500 mestvarkensplaatsen € 0.50 /plaats
Type 15 aanvoer van biggen van meerdere bedrijven en 1500 of minder mestvarkensplaatsen € 1.28 / plaats
Type 17 aanvoer van biggen van meerdere bedrijven en bedrijf heeft > 1500 mestvarkensplaatsen € 1.48 / plaats

 
U beschikt over 30 dagen na de datum van facturatie om uw betaling uit te voeren.

Deze bepalingen worden vastgelegd in het koninklijk besluit van 14 maart 2023 betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld voor de sector varkens.

Referentieperiode: 1 juli 2022 tot 30 juni 2023.
 

Indienen van een bezwaarschrift 
U kunt de gegevens die werden gebruikt voor de berekening van de bijdrage controleren door u hier aan te melden met uw persoonlijke login die vermeld  staat op de factuur.

Als de gegevens op uw factuur volgens u niet kloppen, kan u, alvorens u bezwaar indient, contact opnemen met DGZ Vlaanderen (078/ 05 05 23 of via helpdesk@dgz.be) om de gegevens op de factuur te vergelijken met Santitel.

Om een bezwaar in te dienen, dient uw bezwaarschrift minstens volgende informatie te bevatten:

  • Het factuurnummer
  • Het beslagnummer
  • Uw contactgegevens (naam-naam-telefoonnummer)
  • Reden van het bezwaar

 
Deze informatie moeten binnen de 30 dagen na ontvangst van de betwiste factuur, factuurdatum, bij voorkeur per e-mail, of per aangetekend schrijven verstuurd worden naar het volgende adres:
 

FOD Volksgezondheid – Sanitair Fonds - Sector Varkens

Galileelaan 5/2
1210 Brussel

E-mail:  fonds.varkens@health.fgov.be

 

Bijkomende inlichtingen
Nadere informatie in verband met de inning van de bijdragen, vindt u in de antwoorden op de vaak gestelde vragen : FAQ Varkens.

Het call center van het sanitair fonds is bereikbaar alle werkdagen van 8 tot 13 uur op volgend telefoonnummer:  02/ 524 90 95