Het derde nationaal implementatieplan van het Verdrag van Stockholm inzake Persistente Organische Verontreinigende stoffen bevat de referentiegegevens van België en schetst het institutioneel, politiek en reglementair kader van POP's op Europees, federaal en gewestelijk niveau. Het beschrijft de situatie op federaal en gewestelijk niveau en meer specifiek de resultaten van humane en milieumonitoring, van inspecties en van stappen tot eliminatie van deze stoffen. Ten slotte omvat het plan de acties op federaal niveau en de aanvullende maatregelen van het Vlaamse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Waalse Gewest.