Op vrijdag 24 februari werden op de luchthaven van Zaventem 6 handelaars gearresteerd die in het bezit waren van 420.000 glasaaltjes (jonge palingen). Op 8 maart werden de glasaaltjes uitgezet door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). De DNA-analyse van de stalen genomen door medewerkers van de FOD Volksgezondheid bevestigde dat het gaat om de beschermde Europese paling. De dienst CITES van onze FOD kon de glasaaltjes daarom bestuurlijk in beslag nemen en officieel overdragen aan het ANB, om ze vervolgens vrij te laten in de natuur.

De Europese paling wordt beschermd door de CITES-overeenkomst voor duurzame handel in bedreigde planten- en diersoorten. Er bestaan verschillende soorten paling, maar de Europese paling is zeer populair bij Aziatische consumenten. De hoge prijzen op de zwarte markt maken deze soort uiterst kwetsbaar voor illegale handel.

Europese paling © Vilda
 

De glasaaltjes werden in beslag genomen door de douaneambtenaren van de FOD Financiën (Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen) en overgedragen aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), dat de glasaaltjes tijdelijk in quarantaine hield. Experten en CITES-inspecteurs van de FOD Volksgezondheid namen genetische stalen van de glasalen, die bevestigden dat het om de Europese soort gaat, dewelke beschermd wordt door het CITES-verdrag. De glasaaltjes werden vervolgens bestuurlijk in beslag genomen door onze FOD. Het ANB, dat bevoegd is voor het uitzetten in de natuur, heeft ze daarna vrijgelaten in enkele Vlaamse waterlopen. 

Vrijlating van de glaasaltjes © Vilda
 

De Europese paling heeft de status ‘kritisch bedreigd’ op de Rode Lijst van de IUCN (International Union for Conservation of Nature). Zijn achteruitgang wordt toegeschreven aan een combinatie van factoren: overbevissing, verdwijning van habitats, watervervuiling, talrijke hindernissen tijdens de migratie, gevolgen van de klimaatverandering voor oceaanstromingen enz. 

In 2007 heeft Europa een verordening uitgevaardigd die elke lidstaat verplicht een beheerplan op te stellen met maatregelen om het palingbestand te herstellen. In België omvatten deze maatregelen onder andere het creëren van overstromingsgebieden, het herstellen van meanders in bepaalde rivieren en het aanpassen van het beheer van pompstations en sluizen aan de Belgische kust. Ondanks deze maatregelen is het bestand van de Europese paling nog niet gegroeid. Wetenschappers schatten dat het enkele tientallen jaren zal duren omdit te bereiken, omwille van de bijzonder lange levenscyclus van de paling. 

Het uitzetten van de 420.000 glasaaltjes in de Vlaamse waterlopen zal het herstel van de Europese paling wel een duwtje in de goede richting geven.