Dat de Europese Green Deal tegen 2050 naar een klimaatneutraal Europa wil streven, is intussen bij heel wat mensen bekend. Maar wist je ook dat één van de grote actiepunten de ambitie naar een gezonde leefomgeving inhoudt, vrij van toxische stoffen?
Binnen het specifieke programma “A zero pollution ambition for a toxic-free environment" ambieert de Green Deal onder meer een “Duurzaamheidsstrategie voor chemische stoffen.” Het doel van deze strategie is het beperken van de risico’s bij de productie en het gebruik van chemische stoffen om:

  • mens en milieu beter te beschermen tegen gevaarlijke chemische stoffen
  • de ontwikkeling van veilige en duurzame alternatieven aan te moedigen
  • veilige chemische stoffen in de EU nog makkelijker te kunnen verhandelen

Ons land, vertegenwoordigd experten van het DG Leefmilieu, droeg actief bij aan deze strategie en geeft de Europese Commissie onderstaande reflectiepunten mee:

De strategie moet kaderen in een uitgebreid, holistisch en transversaal programma

België benadrukt het belang van een aanpassing van onze chemische industrie en van de manier waarop we chemische producten produceren en gebruiken. Een wettelijk kader, concrete aanmoediging en het ontwikkelen van duurzame alternatieven zijn hierbij van cruciaal belang.
De aanpak moet daarnaast alomvattend en transversaal zijn. Dat wil zeggen dat ze rekening moet houden met alle andere aspecten van de Green Deal, zoals het klimaatbeleid, het behoud van de biodiversiteit, de circulaire economie, …

Aandacht voor kwetsbare groepen

België wijst op het belang van een optimaal risicobeheer. Hiervoor zijn betrouwbare en degelijke wetenschappelijke gegevens van groot belang. Binnen de bestaande testvoorschriften moet ook aandacht besteed worden aan kwetsbare bevolkingsgroepen. Specifieke kwetsbaarheden moeten geïntegreerd worden , meer bepaald voor stoffen die giftig zijn voor het immuunsysteem, de neurologische ontwikkeling en de voortplanting.

Een allesomvattend bestuursmodel

Een coherent en efficiënt vervangingsmechanisme voor alle stoffen die aanleiding geven tot bezorgdheid moet de basis vormen van de aanpassing van onze chemische productie- en gebruiksindustrie. Een ambitieus kader, zowel op financieel en juridisch gebied als op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, is daarom hoogst noodzakelijk.
Daarnaast benadrukt België dat de EU ook op mondiaal niveau een grote rol moet spelen. Hiervoor is een innovatief beleid, dat zich concentreert op strategische producten en sectoren, cruciaal.
De volledige strategie, rekening houdend met de input van alle stakeholders, zal in de loop van september gepubliceerd worden door de Europese Commissie. De experten van het DG Leefmilieu volgt de evolutie alvast op de voet!