Van 1 april 2016 tot 30 oktober 2016 organiseerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van het stroomgebiedsbeheersplan voor de Belgische kustwateren ter implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG). Deze kaderrichtlijn heeft tot doel een goede toestand van alle waterlichamen (rivieren, meren, kust- en overgangswateren en grondwater) te behouden en te bereiken tegen 2021.

Vier instellingen (ILVO, VLIZ, VMM en Natuurpunt) maakten inhoudelijke opmerkingen op het ontwerp-beheersplan. Alle ontvangen opmerkingen, de antwoorden daarop en het definitieve stroomgebiedsbeheersplan zijn te vinden op www.consult-leefmilieu.be.