Sinds 1 januari 2015 moet een fabrikant die een milieuboodschap wil aanbrengen op zijn product eerst een levenscyclusanalyse laten uitvoeren en die registreren in een publiek toegankelijke databank. De wetgeving (KB milieuboodschappen van 22/05/2014) is van toepassing op alle bouwproducten die in België in de handel worden gebracht of op de markt worden aangeboden.

Opgepast! U bent dus enkel verplicht een LCA uit te voeren als u een milieuboodschap op uw product wil vermelden.

Hoe moet een fabrikant een LCA uitvoeren en laten controleren?

De fabrikant bekijkt de globale milieu-impact over de volledige levensduur van zijn product: van de productie tot de afvalfase.  Voor het uitvoeren van een LCA moet de fabrikant voor elk proces zowel de ingaande als uitgaande grondstoffen kennen. Een milieuproductverklaring (EPD, Environmental Product Declaration) is een gestandaardiseerde manier om milieu-informatie te communiceren. De fabrikant moet op termijn elke milieuproductverklaring, waarvoor de LCA als basis dient, laten controleren door een derde, onafhankelijke partij.

Centrale databank: evaluatie op gebouwniveau

De fabrikanten moeten de specifieke milieu-informatie over hun bouwproducten ingeven in een publiek toegankelijke databank. Op elk bouwproduct met een milieuboodschap zal een verwijzing naar deze databank staan (www.environmentalproductdeclarations.eu).

De evaluatie van de milieu-impact van bouwproducten gebeurt het best op niveau van het gebouw of gebouwelement. Vandaar dat onze FOD samenwerkt met de gewesten. Zij ontwikkelen een rekenmodule om de milieu-impact van de bouwproducten op gebouwniveau te berekenen voor (bv) architecten en overheden. Hiervoor zullen ze de federale databank gebruiken met de specifieke milieudata gebaseerd op LCA.

 - Meer informatie over de milieu-impact van gebouwen vindt u voor Vlaanderen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM);
- voor Brussel bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM)
- voor Wallonië bij de “Portail de l’énergie en Wallonie” (bestaat in het Frans en het Duits). 

Wat zijn de voordelen?

.-een volledig en objectief zicht op de milieu-impact van uw product 
- een beter inzicht in uw productieproces waardoor u verbetertrajecten kan opstellen
- een correcte evaluatie van bouwproducten: namelijk niet enkel op productniveau, maar ook op gebouwniveau én met specifieke data

 Regels EPD

De gedetailleerde regels waaraan een EPD moet voldoen, vindt u binnen het B-EPD programma.

Meer informatie

Hier vindt u een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden.