Op maandag 26 februari 2018 vond een Interministeriële Conferentie Volksgezondheid plaats die specifiek gericht was op de door de federale minister voorgestelde hervorming met het oog op de ontwikkeling van locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken. Deze hervorming heeft als doel de kwaliteit van de zorg te garanderen en verbeteren op een duurzame en efficiënt georganiseerde wijze. De ministers bevoegd voor gezondheidszorg namen kennis van de stand van zaken van de verschillende onderdelen van deze hervorming en maakten afspraken voor het verdere verloop.

De ministers herbevestigen hun gemeenschappelijk engagement opgenomen in de gemeenschappelijke verklaring van 29 juin 2015 om te komen tot locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken. Wat de organisatie van de voortgang van het dossier betref in de komende weken en tegen de bijeenkomst van de IMC Volksgezondheid op 26 maart:

  • de federale minister van Volksgezondheid zal in de komende weken het voorontwerp van wet voor een eerste lezing aan de Ministerraad voorleggen.
  • de ministers van de gefedereerde overheden zullen met de inrichtende machten van de ziekenhuizen het voorbereidende werk leveren met het oog op een organisatie in de vorm van netwerken die streeft naar de initiële doelstelling van de federale minister tot creatie van 25 locoregionale netwerken.
  • De toekomstige programmatie van zorgopdrachten zal rekening houden met de reële en geobjectiveerde zorgbehoeftes en zal niet gekoppeld worden aan de netwerken maar aan patiëntenpopulaties.
  • De oprichting van thematische werkgroepen tot afstemming tussen de federale overheid, de gefedereerde overheden en de belanghebbenden met betrekking tot drie prioritaire locoregionale zorgopdrachten zal worden voorbereid. Het gaat om volgende drie thema’s: ouder wordende populatie; moeder en kind; spoedeisende hulp.

Bovendien zullen de ministers vertegenwoordigd in de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid  bij de verdere ontwikkeling van de hervorming het nodige sociaal overleg verderzetten zodat de vragen en bezorgdheden van het personeel in de ziekenhuizen op een gepaste wijze kunnen worden beantwoord, zoals ook voorzien in het federale sociaal akkoord dat eind 2017 werd bereikt tussen minister De Block en de sociale partners van de federale gezondheidssectoren.
 
 
Madame GREOLI, Présidente actuelle de la Conférence Interministérielle, Vice-Présidente du Gouvernement wallon et Ministre de l’Action sociale, de la Santé, de l’Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
 
Mevrouw DE BLOCK, federaal Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
 
Dhr. VANDEURZEN, Minister van de Vlaamse Regering, Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
 
Monsieur GOSUIN, Ministre membre du Collège réuni de pour la Commission Communautaire Commune de Bruxelles-Capitale, compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, des Finances, du Budget, du Patrimoine et des Relations extérieures,
 
Dhr. VANHENGEL, Minister, Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), bevoegd voor Gezondheidsbeleid, Financiën, Begroting en buitenlandse betrekkingen,
 
Madame JODOGNE, Ministre, Membre du Collège de la Commission communautaire française (COCOF), compétent pour la Politique de Santé,
 
Monsieur DEMOTTE, Ministre de la Communauté française, Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
 
Monsieur ANTONIADIS, Minister der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Familie, Gesundheit und Soziales.