Resultaten van de openbare raadpleging

Van 1 maart 2021 tot en met 30 september 2021 heeft de Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid een openbare raadpleging georganiseerd over het ontwerp van het stroomgebiedsbeheerplan voor de Belgische kustwateren (2022-2027), in uitvoering van de Kaderrichtlijn Water.

De Belgische kustwateren ondergaan de invloed van zoetwateraanvoer vanuit rivieren. Daarnaast is er instroom van Atlantische wateren en hebben verschillende activiteiten op zee een invloed op de kwaliteit van het Belgische kustwater. De federale overheid stelde een stroomgebiedsbeheerplan op om een goede kwaliteit van het water te verzekeren, dat ze elke zes jaar herziet. Deze keer gaat het om de tweede herziening van het plan.

In totaal ontving de Dienst Marien Milieu 132 opmerkingen van 3 instellingen (2 administraties en 1 consortium van ngo’s).

Na afloop van de raadpleging werden de ontvangen opmerkingen en voorstellen bestudeerd. Tekstuele verbeteringen werden aangepast in het definitieve plan om de accuraatheid te verbeteren. De inhoudelijke opmerkingen werden overgenomen in het definitieve plan als deze als relevant werden beschouwd.

Het geactualiseerde stroomgebiedsbeheerplan voor de Belgische kustwateren werd op 21 december 2021 goedgekeurd en begin januari 2022 elektronisch (via EIONET) aan de Europese Commissie bezorgd.

Meer info:
 
Een getailleerde verklaring over de resultaten van de raadpleging en het definitieve plan zijn beschikbaar op www.consult-leefmilieu.be