Etikettering

 
Presentatie

Er zijn elementen die niet op de verpakkingen van producten op basis van tabak mogen staan:

  • element dat een product op basis van tabak aanprijst of het verbruik ervan aanmoedigt door een verkeerde indruk te wekken over de kenmerken, gevolgen voor de gezondheid, risico's of emissies ervan;
  • informatie over het nicotinegehalte, het teergehalte of het koolmonoxidegehalte;
  • aanduiding dat het product minder schadelijk is dan een ander of bedoeld is om het effect van bepaalde schadelijke bestanddelen te verkleinen;
  • aanduiding dat het product vitaliteit of energie geeft, genezend of verjongend werkt, natuurlijk of biologisch is of heilzame effecten heeft voor de gezondheid of de manier van leven;
  • aanduiding over smaak, geur, aroma of additief;
  • gelijkenis met een levensmiddel of een cosmetisch product;
  • aanduiding dat het product gemakkelijker biologisch afbreekbaar is of voordelen heeft voor het milieu.

 
Verpakkingen van producten op basis van tabak mogen geen economische voordelen suggereren door middel van afgedrukte bonnen, kortingen, gratis verdeling, promoties van het type "twee voor de prijs van één" of andere gelijkaardige aanbiedingen. Bovendien is elke prijsvermelding verboden, met uitzondering van de vermelding op de fiscale zegel.
 

Gezondheidswaarschuwingen
 

 Het koninklijk besluit van 5 februari 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en voor roken bestemde kruidenproducten verplicht het aanbrengen van gezondheidswaarschuwingen op pakjes met producten op basis van tabak.
 
Pakjes sigaretten, roltabak en waterpijptabak moeten een gecombineerde waarschuwing dragen, samengesteld uit een tekst en een afbeelding. De Europese Unie heeft veertien verschillende waarschuwingen vastgelegd, die men afwisselend moet gebruiken. Bovendien moet de boodschap altijd de contactgegevens van de Tabakstoplijn vermelden. De gecombineerde waarschuwing beslaat 65 % van de buitenoppervlakte vooraan en achteraan.
De pakjes moeten eveneens twee tekstwaarschuwingen dragen die de informatie voor de consument vervolledigen:
"Roken is dodelijk – Stop nu" en
"Tabaksrook bevat meer dan 70 stoffen die kanker veroorzaken"
Ze beslaan 50% van de oppervlakten waarop ze gedrukt staan (die verschillen naargelang de soort verpakking).
 
De pakjes van andere producten op basis van tabak, zoals sigaren, cigarillo's en pijptabak, moeten twee waarschuwingen in tekstvorm dragen:
"Roken is dodelijk – Stop nu" aangevuld met informatie over de Tabakstoplijn en een van de 14 boodschappen die in de bijlage bij het KB van 05/02/2016 staan.
Ze beslaan respectievelijk 35 % en 50 % van de twee meest zichtbare oppervlakken van het pakje.
 
De pakjes van rookloze producten op basis van tabak, zoals pruim- en snuiftabak, moeten een specifieke waarschuwende tekst dragen:
"Dit tabaksproduct schaadt uw gezondheid en is verslavend".
Het beslaat 35 % van de twee grootste oppervlakken
 
Sommige algemene regels worden toegepast op al die gezondheidswaarschuwingen. Ze moeten meer bepaald:

  • in het Nederlands, Frans en Duits gedrukt zijn;
  • niet verwijderbaar, onuitwisbaar en ten volle zichtbaar zijn;
  • in een kader met een lijndikte van 1 mm staan.

De waarschuwende teksten worden gedrukt in zwarte vetgedrukte Helvetica-letters op een witte achtergrond, met een zodanige puntgrootte dat de tekst een zo groot mogelijk deel van de daarvoor bestemde ruimte beslaat.
 
Om meer hierover te vernemen kunt u de gids over etikettering en presentatie van verpakkingseenheden van producten op basis van tabak en voor roken bestemde kruidenproducten raadplegen.
 

Gestandaardiseerde verpakking

Het koninklijk besluit van 13 april 2019 betreffende de gestandaardiseerde verpakking van sigaretten, roltabak en waterpijptabak en het ministerieel besluit van 16 april 2019 betreffende de voorwaarden inzake neutraliteit en eenvormigheid van de verpakkingseenheden en de buitenverpakkingen van sigaretten, roltabak en waterpijptabak leggen de regels inzake standaardisering van pakjes sigaretten, roltabak en waterpijptabak vast.
 
Voor deze drie producten houdt dit in dat de pakjes gestandaardiseerd moeten zijn, d.w.z. dat ze allemaal dezelfde kleur (pantone 448 C met matte afwerking) en hetzelfde uitzicht hebben. Alle andere kleuren, logo's en grafische elementen zijn verboden. Alleen de volgende vermeldingen moeten in een bepaalde typografie op de pakjes staan: handelsbenaming, contactgegevens van de fabrikant, aanduiding van de hoeveelheid sigaretten of tabak, fiscale zegel, gezondheidswaarschuwingen en traceerbaarheidscode. Er mag ook een streepjescode op gedrukt worden.

Om meer hierover te vernemen kunt u de gids over etikettering en presentatie van verpakkingseenheden van producten op basis van tabak en voor roken bestemde kruidenproducten raadplegen.