Op deze pagina kan u de belangrijkste informatie terugvinden met betrekking tot de erkenning als stagemeester en als stagedienst in de klinische psychologie. 

 
Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een erkenning als stagemeester te krijgen?

Om erkend te kunnen worden als stagemeester, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U moet het bewijs leveren dat de opleiding en de begeleiding die u verstrekt, stoelen op een wetenschappelijk onderbouwde praktijkvoering; u besteedt daartoe bijzondere aandacht aan uw eigen persoonlijke bijscholing.
  • U volgt jaarlijks een permanente vorming. Deze vorming wordt door universitaire instellingen of door wetenschappelijke verenigingen in samenwerking met universitaire instellingen georganiseerd. U moet jaarlijks deelnemen aan ten minste één dag continue opleiding, specifiek gericht op de opleiding en begeleiding van kandidaat-klinisch psychologen, georganiseerd door een centrum of een vereniging, voor dit doel erkend door de bevoegde overheid.
  • De stagemeester is ertoe gehouden gedurende zijn erkenning als stagemeester een reële klinische activiteit te blijven uitoefenen binnen de stagedienst of binnen iedere vestigingsplaats van de stagedienst indien deze is uitgesplitst over meerdere vestigingsplaatsen.
  • U verbindt zich er toe voldoende tijd en aandacht te besteden aan de opleiding en de begeleiding van de kandidaat-klinisch psycholoog in uw praktijk.

Meer informatie vindt u in K.B. van 26/04/2019 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch psychologen, alsmede van stagemeesters en stagediensten. 

Aan welke voorwaarden moet een zorgvoorziening of praktijk voldoen om erkend te worden als stagedienst voor de opleiding van de kandidaat klinisch psychologen?

Er zijn drie categorieën van stagediensten, elk met hun specifieke erkenningscriteria. Deze erkenningscriteria vindt u terug in hoofdstuk 4 van K.B. van 26/04/2019 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch psychologen, alsmede van stagemeesters en stagediensten. 

 
Hoe lang is uw erkenning als stagemeester of als stagedienst geldig?

De erkenning als stagemeester en als stageplaats is geldig voor een periode van vijf jaar. Vanaf 02/07/2026 moet u reeds 5 jaar erkend zijn als klinisch psycholoog en in die hoedanigheid beroepsactiviteit uitgeoefend hebben om erkend te worden als stagemeester. 
Om een hernieuwing van uw erkenning te krijgen moet u beantwoorden aan de volgende voorwaarden:
1) U hebt uw verlengingsaanvraag op tijd verstuurd, met name 6 maanden vóór afloop ervan,
2) In het kader van de opleiding van stagemeesters hebt u jaarlijks aan minstens 1 bijscholingsseminarie deelgenomen,
3) In uw stagedienst bleef u dezelfde activiteiten uitoefenen en wenst enkel dezelfde activiteiten uit te oefenen als deze waarvoor u de erkenning als stagemeester hebt behaald,
4) U het zelfde quotum op te leiden stagiairs wil houden,
5) U tijdens uw vorig mandaat als stagemeester uw stagemeesterschap op hetzelfde adres bleef verzekeren en dat verder wenst te doen.

Hoe kan u een erkenning als stagemeester aanvragen?

U vindt de procedure om een aanvraag in te dienen terug bij de e-diensten. 

 
Hoe zal u uw erkenning ontvangen?

U zal uw erkenning via elektronische weg ontvangen, op het in uw aanvraag aangeduid elektronisch adres. 

Waar vindt u de lijst met stagemeesters?

Lijst van de stagemeesters in de klinische psychologie


 

Contact information

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97