Op deze pagina kan u de belangrijkste informatie terugvinden met betrekking tot de erkenning als stagemeester en als stagedienst in de klinische psychologie. 

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een erkenning als stagemeester te krijgen?

Om erkend te kunnen worden als stagemeester, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U moet via het aanvraagformulier het bewijs leveren dat beschikt over didactische, klinische en organisatorische eigenschappen en dat u uw kennis op peil houdt door middel van permanente vorming.
 • U houdt een portfolio bij zoals vermeld in artikel 8, tweede lid, van de wet van 22 april 2019 betreffende de kwaliteit van de zorgpraktijk, waaruit uw bekwaamheid van stagemeester blijkt.
 • De stagemeester is ertoe gehouden gedurende zijn erkenning als stagemeester een reële klinische activiteit te blijven uitoefenen binnen de stagedienst of binnen iedere vestigingsplaats van de stagedienst indien deze is uitgesplitst over meerdere vestigingsplaatsen.
 • U verbindt zich er toe voldoende tijd en aandacht te besteden aan de opleiding en de begeleiding van de kandidaat-klinisch psycholoog in uw praktijk.
 • “Om als stagemeester in de klinische psychologie erkend te worden, dient u over drie jaar beroepservaring als klinisch psycholoog te beschikken (in plaats van vijf jaar).

Meer informatie vindt u in K.B. van 26/04/2019 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch psychologen, alsmede van stagemeesters en stagediensten. Dit koninklijk besluit is gewijzigd. Raadpleeg het wijzigingsbesluit.


Aan welke voorwaarden moet een zorgvoorziening of praktijk voldoen om erkend te worden als stagedienst voor de opleiding van de kandidaat klinisch psychologen?

Er zijn drie categorieën van stagediensten, elk met hun specifieke erkenningscriteria.

Criteria voor reguliere stagediensten
 • De stage heeft plaats in een (gehele of gedeelte van een ) zorgvoorziening of praktijk waar klinische psychologie wordt aangeboden.
 • De reguliere stagedienst biedt minstens 1 van volgende activiteiten aan: preventie, vroegdetectie en screening, onderzoek en stellen van een psychodiagnose, behandeling of begeleiding.
 Criteria voor niet-reguliere stagediensten
 • De niet-reguliere stagedienst is erop gericht om de kandidaat klinisch psycholoog bepaalde specifieke vaardigheden bij te brengen die betrekking hebben op een welbepaald en beperkt onderdeel van de beroepsuitoefening die niet kunnen worden verworven binnen een reguliere stagedienst.
 • De niet-reguliere stagedienst kan slechts een onderdeel van de stage aan de kandidaat klinisch psycholoog aanbieden dat maximum 420 uren bedraagt.
Criteria voor buitenlandse stagediensten
 •  De kandidaat-klinisch psycholoog kan maximum 420 uren stage verrichten in een andere lidstaat van de Europese Unie.
 • Een overeenkomst wordt afgesloten tussen de coördinerende stagemeester, de kandidaat-klinisch psycholoog en de persoon of de structuur die verantwoordelijk is voor de supervisie van de kandidaat-klinisch psycholoog in het gastland en die verbonden is aan een universiteit.

Meer informatie over deze erkenningscriteria vindt u terug in hoofdstuk 4 van K.B. van 26/04/2019 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch psychologen, alsmede van stagemeesters en stagediensten.


Hoe lang is uw erkenning als stagemeester of als stagedienst geldig?

De erkenning als stagemeester en als stageplaats is geldig voor een periode van vijf jaar. Vanaf 02/07/2026 moet u reeds 3 jaar erkend zijn als klinisch psycholoog en in die hoedanigheid beroepsactiviteit uitgeoefend hebben om erkend te worden als stagemeester. 
Om een hernieuwing van uw erkenning te krijgen moet u beantwoorden aan de volgende voorwaarden:

 1. U hebt uw verlengingsaanvraag op tijd verstuurd, met name 6 maanden vóór afloop ervan;

 2. In uw stagedienst bleef u dezelfde activiteiten uitoefenen en wenst enkel dezelfde activiteiten uit te oefenen als deze waarvoor u de erkenning als stagemeester hebt behaald;

 3. U houdt hetzelfde quotum op te leiden stagiairs;

 4. U bleef tijdens uw vorig mandaat als stagemeester uw stagemeesterschap op hetzelfde adres verzekeren en wenst dat verder te doen.

Hoe kan u een erkenning als stagemeester aanvragen?

U vindt de procedure om een aanvraag in te dienen terug bij de e-diensten. 
 

Hoe zal u uw erkenning ontvangen?

U zal uw erkenning via elektronische weg ontvangen in uw eBox. Dit is de beveiligde brievenbus, waarmee u documenten kunt bekijken en beheren,die overheidsinstellingen en organisaties belast met een openbare dienstverlening u sturen. 
Hoe zal u uw erkenning ontvangen?

U zal uw erkenning via elektronische weg ontvangen in uw eBox. Dit is de beveiligde brievenbus, waarmee u documenten kunt bekijken en beheren,die overheidsinstellingen en organisaties belast met een openbare dienstverlening u sturen.

Waar vindt u de lijst met stagemeesters?

Lijst van de stagemeesters in de klinische psychologie


 

Contactgegevens

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97