Chemische producten maken deel uit van ons dagelijks leven. Zo gebruiken we regelmatig reinigingsmiddelen, wasproducten, bleekwater, antikalksprays, ontstoppers, verven... Maar het gebruik ervan is niet zonder risico: heel wat problemen met het milieu en de volksgezondheid zijn te wijten aan de toename van chemische stoffen in onze leefomgeving.

Hoe uzelf en uw gezin beschermen?
Op lezenvoorgebruik.be staan voorzorgsmaatregelen om ongevallen te voorkomen de gevaarsymbolen op etiketten van chemische producten en hun betekenis. U vindt er ook een reeks animatiefilmpjes die herkenbare thuissituaties met chemische producten in beeld brengen. In deze brochure vindt u meer uitleg over de vaakst voorkomende ongevallen en hoe ze eenvoudig te vermijden.

In de rubriek “indeling en etikettering” vindt u ook informatie over alternatieven voor chemische producten in uw huishouden of uw tuin.

Strenge normen
Chemische stoffen zijn onderworpen aan strenge normen om de gebruiker te beschermen.

De Federale Milieu-Inspectie controleert het in de handel brengen van chemische stoffen.

Zo publiceerde Europa de Verordening over de Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen (REACH) om de risico’s van de productie en het gebruik van chemische stoffen voor het milieu en de gezondheid in te perken.

De REACH-verordening (artikel 33, lid 2) verplicht bedrijven om burgers die daarom vragen binnen 45 dagen mee te delen of het artikel dat het bedrijf op de markt brengt een zeer zorgwekkende stof (SVHC) bevat. Het Europese project AskREACH is bedoeld om de uitwisseling van informatie tussen bedrijven en burgers of consumenten te vergemakkelijken. Het bevat met name een databank waar bedrijven hun artikelen die een of meer SVHC's bevatten, kunnen invoeren. Het is gekoppeld aan een smartphone-applicatie (Scan4Chem) waarmee burgers consumptieproducten in de winkel kunnen scannen om te weten of deze SVHC bevatten, of een verzoek naar de leverancier kunnen sturen.  

Pesticiden omvat zowel biociden als gewasbeschermingsmiddelen. 

Gewasbeschermingsmiddelen zijn chemische producten die in de landbouw en de tuin worden gebruikt om plantenziekten en plagen te bestrijden. Om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen veiliger te maken, bestaan er specifieke wettelijke regels. In de rubriek “pesticiden en op de website www.fytoweb.be vinden bedrijven informatie over de voorwaarden waaraan gewasbeschermingsmiddelen moeten voldoen.

Biociden zijn bestrijdingsmiddelen waarmee je ongewenste of schadelijke organismen afschrikt, onschadelijk maakt of doodt. Er bestaat specifieke wetgeving voor biociden. In de rubriek "Biociden" vindt u algemene informatie over deze producten, zoals uitleg over het etiket en tips om ongevallen te voorkomen. Bent u een professionele gebruiker of handelaar in biociden? Surf dan naar www.biocide.be voor informatie op maat.

 

Meststoffen zijn chemische stoffen die ervoor zorgen dat planten beter groeien of produceren. Ook meststoffen kunnen bij verkeerd gebruik gevaarlijk zijn en belastend voor het milieu. Algemene informatie en de relevante wetgeving vindt u in de rubriek “meststoffen”.

 

Er bestaat ook een aparte procedure over de uitwisseling van informatie voor de import en export van giftige chemische stoffen. U leest hier meer over in de rubriek “Invoer en uitvoer (PIC)”.

Informatie over ozonafbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen vindt U op de website www.klimaat.be.

Voorbeelden van gevaarlijke stoffen
 

Asbest, kwik, sommige ftalaten (weekmakers die worden gebruikt in veel plastic producten), broomhoudende vlamvertragers en bisfenol A (een chemisch component gebruikt bij de productie van bepaalde soorten plastic ) zijn voorbeelden van schadelijke stoffen.

Hormoonverstoorders zijn ook gevaarlijke stoffen die het hormonale systeem ontregelen, met negatieve gevolgen voor de gezondheid en het milieu.

Zijn ook nanomaterialen (uiterst kleine materialen) schadelijk voor mens en milieu? Meer uitleg over nanomaterialen, hun toepassingen, de risico’s en de rol van de overheid vindt u in de rubriek “nanomaterialen”.
Persistente Organische Verontreinigende Stoffen (POP’s) zijn chemische stoffen die moeilijk worden afgebroken en uitzonderlijk schadelijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu. Voorbeelden en relevante wetgeving vindt u terug in de rubriek “Persistente Organische Verontreinigende Stoffen (POP’s)”.

Voor dringende medische vragen: Antigifcentrum: www.antigifcentrum.be, 070 245 245 (EHBO)