Wie kan advies vragen?
Waarover kan aan het Comité advies worden gevraagd?
Behandeling van de adviesvraag

 Wie kan advies vragen?Het Comité brengt zijn advies uit op vraag van :

  • de Voorzitters van de diverse parlementaire entiteiten of van een lid van hun regering,
  • van een  instelling voor wetenschappelijk onderzoek,
  • van een verzorgingsinstelling,
  • van een inrichting voor hoger onderwijs,
  • van een plaatselijke ethische commissie verbonden aan een  verzorgingsinstelling of een universiteit of erkend door een Gemeenschap.

Indien een persoon of groep niet bevoegd is om een adviesvraag voor te leggen aan het Comité, kunnen adviesvragen ook via één van deze instellingen worden gesteld.
Het Comité kan ook uit eigen beweging een advies uitbrengen m.b.t. een vraag die binnen zijn bevoegdheid ligt (autosaisine).

 


 Waarover kan aan het Comité advies worden gevraagd?


Het Belgisch Raadgevend Comité behandelt vragen die rijzen ten gevolge van het onderzoek en de toepassingen ervan

  • op het gebied van de biologie, de geneeskunde en de gezondheidszorg
  • betreffende de ethische sociale en juridische aspecten meer bepaald betreffende de eerbiediging van de rechten van de mens.

 

 Behandeling van de adviesvraagOver het algemeen belast het Comité een beperkte commissie met de voorbereiding van een advies. De samenstelling van deze commissies weerspiegelt deze van het Comité.
De commissies kunnen beroep doen op externe deskundigen voor specifieke hearings en op permanente deskundigen. De commissie maakt een verslag van haar werkzaamheden op  en legt een ontwerpadvies voor aan het Comité. De besprekingen in het plenair Comité verrijken het debat en er worden eventueel amendementen ingediend, waarmee de beperkte commissie rekening houdt bij de definitieve formulering van het advies.
De vergaderingen van het Comité en van de commissies zijn niet openbaar.
De aangenomen adviezen weerspiegelen de verschillende uitgedrukte standpunten.
 Het Comité in een oogopslag
Opdrachten en waarden
Home