Veterinairrechtelijke voorschriften voor het vervoer van circusdieren tussen de lidstaten

 

Sinds 1 januari 2007 is er een Europese regelgeving van kracht voor circussen en diernummers die naar een ander land van de Europese Gemeenschap (lidstaat) reizen (1).

 Een circus/diernummer kan slechts naar een andere lidstaat reizen indien het voor het vertrek geregistreerd is, de inventaris en het locatieregister werd bijgewerkt en ieder dier beschikt over het voorgeschreven paspoort (voor paarden, katten, honden en fretten is het paspoort van toepassing zoals voorzien in andere Europese regelgeving).

Bovendien dient er door de bevoegde veterinaire diensten (FAVV) een gezondheidscontrole te worden uitgevoerd voor het vertrek en dient de verplaatsing gemeld te worden aan de lidstaat van bestemming.

Rondreizende circussen en diernummers vallen eveneens binnen het toepassingsgebied van de Europese verordening 1/2005 (4). Dit betekent dat zij moeten beschikken over een vergunning als vervoerder van dieren, en dit ongeacht of zij naar het buitenland reizen of steeds in België verblijven.

 

1° Wat dient er praktisch te gebeuren ?

Registratie en vergunning als vervoerder

Ieder circus dat naar een andere lidstaat reist moet geregistreerd zijn. Deze registratie is éénmalig en moet aangevraagd worden bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (zie voor het adres onderaan) minstens 40 dagen voor de voorziene datum van vertrek (indien u niet naar het buitenland gaat dient dus GEEN registratie aangevraagd).

De vergunning als vervoerder (voor zover nog niet aanwezig) dient eveneens aangevraagd te worden bij de Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).

Op het ogenblik van de registratie zal de circusuitbater/verantwoordelijke voor het diernummer een registratienummer ontvangen alsook het model van de inventaris, het locatieregister en de dierenpaspoorten voor de dieren (andere dan honden, katten, fretten en paarden).

De Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD) zal instaan voor de registrering en de aflevering van de paspoorten en registers.

 

Contactpersoon voor de registratie en de aflevering van paspoorten, registers en vervoersvergunning:

 (FOD) Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen, Leefmilieu

Vanden Meerssche Paul

Victor Horthaplein 40 bus 10

1060 Brussel

( tf 02 524 74 51)

 

Bijhouden van de documenten

De circusuitbater / verantwoordelijke voor het diernummer moet:

 - er voor zorgen dat ieder dier van zijn circus/diernummer over een paspoort beschikt;

indien u nieuwe dieren verwerft die nog niet over een paspoort beschikken dient u  deze eerste van een  paspoort te laten voorzien alvorens dit dier bij de andere geregistreerde dieren kan gezet worden

- bij verwerving van een dier van een ander circus, dit vermelden op het oorspronkelijke paspoort (invullen addendum verandering van eigenaar) indien dit dier reeds over een paspoort beschikt (anders paspoort aanvragen bij FOD);

- er voor zorgen dat elk dier in het circus op een zodanige wijze gehouden wordt dat direct of indirect contact met niet geregistreerde dieren vermeden wordt;

- het dierenregister steeds invullen (dieren die het circus binnenkomen,dit verlaten of sterven vermelden op de lijst) en dit register minimum 5 jaar bewaren ;

- het locatieregister bijwerken;

- minimum 10 dagen voor de afreis naar het buitenland een gezondheidscontrole aanvragen bij het FAVV.

 

 Sanitaire voorwaarden :

- Duiven dienen jaarlijks gevaccineerd te worden tegen Newcastle disease

(Paramyxovirus 1);

- Dieren behorend tot het schapen en geitenras: een jaarlijkse test op Brucella Melitensis met negatief resultaat;

- Dieren behorend tot het runderras: een jaarlijkse tets voor Brucella Abortus en Tuberculose met negatief resultaat;

- Camelidae (o.a. lama’s, kamelen): een jaarlijkse test op Brucella Abortus, Brucella Melitensis, Brucella Ovis en Tuberculose met negatief resultaat;

- Dieren gevoelig voor hondsdolheid o.a.(leeuwen, tijgers, beren): een vaccinatie tegen rabiës in overeenstemming met de Europese regelgeving (Verordening 576/2013)

- Paarden: Gezondheidsvoorwaarden zoals aangegeven in richtlijn 2009/156.

 

Gezondheidscontrole voor vertrek uit België (10 dagen voor de afreis)

Het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) zal instaan voor de controle van de documenten en de gezondheidstoestand van de dieren vóór het vertrek.

De circusuitbater/verantwoordelijke voor het diernummer moet 10 dagen voor de afreis naar het buitenland de controlediensten van het FAVV verwittigen.  Deze zullen de dieren inspecteren, de gegevens van de paspoorten en het dierenregister nakijken en het locatieregister afstempelen.

 

Contactpersoon voor de controle:

(FAVV) Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Provinciale controle-eenheden

 

Pas nadat al deze formaliteiten vervuld werden kan u met uw dieren naar het buitenland reizen.

 

Gezondheidscontrole bij terugkeer naar België :

De procedure is dezelfde als bij vertrek vanuit België. U zal ter plaatse bij de bevoegde veterinaire controle diensten een inspectiebezoek moeten aanvragen en dit minimum 10 dagen voor de voorziene datum van vertrek.

 

2° Identificatie

Ieder dier dient op een ondubbelzinnige wijze geïdentificeerd te zijn. Naargelang de diersoort kan u gebruik maken van een microchip; een oormerk, een tatoeage, een pootring…

Honden, katten, fretten en equidae dienen geïdentificeerd te zijn conform de specifieke wetgeving voor deze diersoorten.

Voor CITES dieren van de lijst AI of AII is een microchip verplicht.

 

3° De documenten

Paspoort :

Het paspoort bevat de identificatiegegevens van het dier en inlichtingen omtrent zijn gezondheidstoestand.

Ieder dier dat behoort tot het circus dient te beschikken over een individueel paspoort. Vogels en knaagdieren dienen te beschikken over een  groepspaspoort. De modellen van deze paspoorten zullen u op het ogenblik van de registratie overhandigd worden.

Honden, katten, fretten en equidae hebben specifieke paspoorten. Raadpleeg hieromtrent uw dierenarts.

Vooraleer schapen en geiten kunnen vertrekken dient aangetoond te worden dat ze in het afgelopen jaar onderzocht werden op brucellose.

Voor runderen en camelidae dient men aan te tonen dat ze in het afgelopen jaar werden onderzocht op brucellose en tuberculose. De data van deze verplichte onderzoeken worden eveneens door de dierenarts die de bloedafname heeft uitgevoerd vermeldt in dit paspoort.

Honden, katten en fretten  dienen  in regel te zijn met de vaccinatie tegen rabiës zoals dit is voorgeschreven door de Europese wetgeving (2).

Dierenregister :

Dit register vermeldt de dieren aanwezig in het circus op het ogenblik van de registrering van het circus en de data dat dieren eventueel uit het circus werden afgevoerd en/of er werden binnengebracht. Het dient gedurende 5 jaar bewaard te worden door de circusuitbater/ verantwoordelijke voor het diernummer.

 Locatieregister : 

Dit register bevat de naam van het land en de plaats waar het circus zich het laatst bevond vóór de afreis naar een ander land.

 

 4° Kosten

De kosten voor de controle voor vertrek door het FAVV worden berekend en dienen betaald te worden zoals voorgeschreven in de Belgische wetgeving (3).

 

5° Divers

Circusdieren zijn uitgesloten van de voedselketen (Verordening  1774/2002 ) (5).

Zij mogen niet in contact komen met landbouwhuisdieren die gehouden worden met het oog op menselijke consumptie.

_________________________________________________________

(1) Verordening (EG) nr. 1739/2005 van de Commissie van 21 oktober 2005 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het vervoer van circusdieren tussen de lidstaten                           

(2) Verordening ((EU) Nr. 576/2013 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 juni 2013 betreffende het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 998/2003

(3) Koninklijk Besluit van  10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

(4) Verordening (EG) Nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97

(5) Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten