Reizen met gezelschapsdieren

 

Sinds 1 januari 2021 wordt het Verenigd Koninkrijk als derde land beschouwd. Het is opgenomen in bijlage II van de Europese Verordening 577/2013. Bijgevolg is het bloedonderzoek niet verplicht om België binnen te komen. Er is echter wel een gezondheidscertificaat vereist. Reizigers dienen zich met hun hond, kat of fret aan te melden bij een door de betrokken lidstaat van bestemming aangeduid punt van binnenkomst waar ze aan een controle worden onderworpen. Voor België zijn dit de luchthavens van Oostende, Brussel Zaventem, Charleroi, Deurne en Luik en de haven van Zeebrugge.  De controles worden uitgevoerd door de douane.
Zie paragraaf : Reizen vanuit derde landen naar België.

Informatie over hoe u het Verenigd Koninkrijk kunt binnenkomen met een hond/kat/kat/fret is te vinden op : https://www.gov.uk/guidance/pet-travel-to-and-from-great-britain#travelling-to-great-britain-with-your-pet


Voor reizen met honden, katten en fretten zijn er Europese regels vastgelegd, maar voor de meeste andere diersoorten niet. In dat geval gelden zowel de voorschriften van het land van bestemming als die voor de terugkeer naar ons land. Dit is trouwens ook zo voor reizen naar landen buiten de Europese Unie (‘derde landen’).

De verordening 576/2013 regelt het niet–commerciële verkeer van een gezelschapsdier dat zijn eigenaar vergezelt en dat onder zijn direct toezicht is . Het niet –commerciële verkeer van het gezelschapsdier kan tot 5 dagen voor of na de beweging van de eigenaar plaatsvinden. In dit geval gebeurt de verplaatsing onder de verantwoordelijkheid van een natuurlijk persoon die over een geschreven verklaring beschikt van de eigenaar om in zijn opdracht het niet-commercieel verkeer uit te voeren.
Wanneer het verkeer niet aan deze voorwaarde voldoet moeten de dieren voldoen aan de voorwaarden voor het handelsverkeer en invoer in de EU en dit onafgezien van het aantal dieren

Als u met uw huisdier wilt reizen, doet u er goed aan om tijdig alle nuttige informatie over voorwaarden en procedures te raadplegen zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Hou er rekening mee dat alle termijnen strikt moeten worden nageleefd.

 

Reizen met honden, katten of fretten

Sinds 2004 gelden in alle Europese lidstaten dezelfde regels voor het reizen met honden, katten en fretten (zie de website van de Europese Commissie). Een aantal lidstaten stelt wel bijkomende voorwaarden. Voor reizen naar derde landen en terug zijn zowel de voorwaarden van het land van bestemming als die voor de terugkeer naar ons land van toepassing.

 

 Verplaatsingen binnen België

In ons land moeten alle honden geïdentificeerd en geregistreerd worden. Dat moet voor de leeftijd van 8 weken, of voor de verkoop of de adoptie. De dierenarts plaatst hiervoor een transponder.

Sinds 1 november 2017 moeten echter alle katten voor de leeftijd van 12 weken geïdentificeerd zijn en geregistreerd, en in ieder geval voor de verkoop of de adoptie.

Voor meer informatie over de identificatie van honden en katten kunt u de website van de gewestelijke overheden (Wallonië, Brussel, Vlaanderen) raadplegen

Voor fretten is een algemene identificatie en registratie niet verplicht, tenzij u ze tegen rabiës wilt laten vaccineren. De dierenarts kan ook vlak voor de vaccinatie nog de identificatie uitvoeren en een Europees paspoort afleveren.

In het geval van een eerste of primovaccinatie begint de geldigheidsduur ten vroegste 21 dagen na de vaccinatie te lopen (de dag van de vaccinatie niet meegerekend). Als het dier binnen de geldigheidstermijn opnieuw wordt gevaccineerd, dan geldt die vaccinatie onmiddellijk. Een vaccinatie na afloop van deze termijn wordt als een primovaccinatie beschouwd.

De geldigheidsduur van de vaccinatie wordt berekend volgens de instructies van de fabrikant, en ingeschreven in het paspoort van het dier.


Reizen vanuit België naar een ander EU-land (en gelijkgesteld) en terug

Om met uw huisdier vanuit België naar andere lidstaten van de Europese Unie te kunnen reizen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

 

Identificatie en registratie

Uw huisdier moet geïdentificeerd zijn met een transponder. Een tatoeage geldt nog als ze voor 3 juli 2011 werd geplaatst en duidelijk leesbaar is, maar niet als u naar het Verenigd Koninkrijk, Ierland of Malta reist.

Daarnaast moet uw huisdier ook een Europees paspoort hebben. Vanaf 29 december 2014 mag alleen nog het nieuwe model worden gebruikt. De oude paspoorten die voor deze datum werden afgeleverd, blijven wel gelden.

 

Vaccinatie tegen hondsdolheid (rabiës)

De vaccinatie tegen rabiës is verplicht. Dit kan vanaf de leeftijd van 12 weken, maar uw huisdier moet wel geïdentificeerd zijn. De dierenarts kan indien nodig ook vlak voor de vaccinatie nog de identificatie uitvoeren en een Europees paspoort afleveren.

De eerste of primovaccinatie moet minstens 21 dagen voor de afreis gebeuren, omdat de geldigheidsduur pas dan begint te lopen. De dag van de vaccinatie telt niet mee.

De geldigheidsduur wordt berekend volgens de instructies van de fabrikant, en ingeschreven in het paspoort van het dier. Als het dier binnen de geldigheidstermijn opnieuw wordt gevaccineerd, dan geldt die vaccinatie onmiddellijk. Een vaccinatie na afloop van deze termijn wordt als een primovaccinatie beschouwd.

 

Andere voorwaarden

Voor reizen naar het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland, Malta en Noorwegen is ook een behandeling tegen de worm Echinococcus multilocularis vereist. Die moet ten vroegste 120 uur en ten laatste 24 uur vóór de geplande binnenkomst in één van deze landen gebeuren, en in het paspoort worden ingeschreven.

 

Reizen met meer dan vijf dieren

Als u met meer dan vijf dieren reist, moet u de regels voor commercieel vervoer naleven. Dat houdt in dat de dieren een klinisch onderzoek moeten ondergaan en dat hun paspoort moet worden aangevuld met een bijkomend certificaat, uitgegeven door de Provinciale Controle Eenheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de voedselketen (FAVV).

De regels betreffende het niet commerciële verkeer blijven evenwel van kracht indien het gaat om de deelname met meer dan 5 dieren aan wedstrijden, tentoonstellingen, sportieve manifestaties of trainingen op voorwaarde dat :
- De dieren ouder zijn dan 6 maanden,
- De eigenaar een schriftelijk bewijs van deelname aan een van deze activiteiten kan voorleggen.

 

Reizen met dieren jonger dan 12 weken

Dieren die jonger dan 12 weken zijn, en niet (geldig) gevaccineerd tegen rabiës, worden niet in alle lidstaten toegelaten. Meer informatie over de voorwaarden van de verschillende lidstaten vindt u op de website van de Europese Commissie.

 

Reizen vanuit een EU-land naar België

Hieronder vindt u de voorwaarden om met een huisdier vanuit andere lidstaten van de Europese Unie naar België te kunnen reizen.

 

Identificatie en registratie

Uw huisdier moet geïdentificeerd zijn met een transponder. Een tatoeage is enkel nog geldig als ze voor 3 juni 2011 werd geplaatst en goed leesbaar is.

De transponder moet voldoen aan ISO-norm 11784, gebaseerd zijn op HDX- of FDX-B-technologie en kunnen worden gelezen door een uitleesapparaat dat voldoet aan ISO-norm 11785.

Daarnaast moet uw huisdier ook een Europees paspoort hebben. Vanaf 29 december 2014 mag alleen nog het nieuwe model worden gebruikt. De oude paspoorten die voor deze datum werden afgeleverd, blijven wel gelden.

 

Vaccinatie tegen hondsdolheid (rabiës)

De vaccinatie tegen rabiës is verplicht. Dit kan vanaf de leeftijd van 12 weken, maar uw huisdier moet wel eerst geïdentificeerd zijn. De dierenarts kan, indien nodig, ook vlak voor de vaccinatie nog de identificatie uitvoeren en een Europees paspoort afleveren.

De eerste of primovaccinatie moet minstens 21 dagen voor de afreis gebeuren, omdat de geldigheidsduur pas dan begint te lopen. De dag van de vaccinatie telt niet mee.

De geldigheidsduur wordt berekend volgens de instructies van de fabrikant, en ingeschreven in het paspoort van het dier. Als het dier binnen de geldigheidstermijn opnieuw wordt gevaccineerd, dan geldt die vaccinatie onmiddellijk. Een vaccinatie na afloop van deze termijn wordt als een primovaccinatie beschouwd.

 

Reizen met meer dan vijf dieren

Als u met meer dan vijf dieren reist, moet u de regels voor commercieel vervoer naleven. Dat houdt in dat de dieren een klinisch onderzoek moeten ondergaan en dat hun paspoort moet worden aangevuld met een bijkomend certificaat, uitgegeven door de officiële dierenarts van het land van vertrek.

De regels betreffende het niet commerciële verkeer blijven evenwel van kracht indien het gaat om de deelname met meer dan 5 dieren aan wedstrijden, tentoonstellingen, sportieve manifestaties of trainingen op voorwaarde dat :
- De dieren ouder zijn da n 6 maanden,
- De eigenaar een schriftelijk bewijs van deelname aan een van deze activiteiten kan voorleggen.

 

Reizen met dieren jonger dan 15 weken

Gezien de vaccinatie tegen rabiës ten vroegste op de leeftijd van 12 weken mag worden toegediend en een wachttijd van 21 dagen na de vaccinatie dient gerespecteerd, kunnen jonge dieren slechts vanaf de leeftijd van 15 weken in België binnengebracht worden.


Reizen vanuit België naar derde landen en terug

Voor reizen naar derde landen en terug zijn zowel de voorwaarden van het land van bestemming als die voor de terugkeer naar ons land van toepassing. Raadpleeg dus tijdig alle relevante informatie, niet alleen op deze portaalsite maar ook op die van het land van bestemming. Ook bij de ambassades kunt u terecht.

 

Identificatie en registratie

Aangezien het EU-paspoort enkel in de taal van het land van uitgifte en in het Engels wordt opgesteld, is het mogelijk dat het derde land een certificaat in zijn eigen taal eist.

 

Vaccinatie tegen hondsdolheid

Landen buiten de Europese Unie aanvaarden meestal maar een geldigheidsduur van één jaar voor de vaccinatie tegen hondsdolheid. Bovendien eisen een aantal landen, naast het paspoort, ook nog een afzonderlijk vaccinatiecertificaat en een gezondheidscertificaat. U moet bij de ambassade van het land van bestemming de juiste modellen van certificaten opvragen (zie ambassades).

 

Legalisatie van documenten

Voor de invoer van katten of honden eisen derde landen dat het vaccinatiecertificaat of het gestandaardiseerde EU-paspoort wordt gelegaliseerd door een officiële overheidsdierenarts.

In België zijn de Provinciale Controle Eenheden (PCE's) van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) bevoegd voor deze legalisatie.

Sommige landen eisen bovendien dat de handtekening van de overheid ook door Buitenlandse Zaken en/of hun ambassade in België wordt gelegaliseerd. Voor de juiste procedure en de voorwaarden neemt u contact op met de ambassade van het betrokken land.

 

Terugkeer naar België vanuit een land buiten de Europese Unie

Als u terugkeert uit een land dat voorkomt in bijlage II van de Europese verordening 577/2013, dan gelden de regels voor reizen binnen de Europese Unie.

Om probleemloos te kunnen terugkeren naar België uit een land dat niet op deze lijst staat, moet u voor uw vertrek uit ons land een serologisch bloedonderzoek op antistoffen tegen rabiës bij uw huisdier laten uitvoeren. Sciensano is hiervoor bevoegd.

Het resultaat van het serologisch onderzoek moet hoger dan 0.5 IU/ml zijn en blijft levenslang geldig, op voorwaarde dat de geldigheid van de vaccinatie niet onderbroken wordt. Dat houdt in dat u uw huisdier altijd binnen de geldigheidsduur van de vorige vaccinatie opnieuw tegen rabiës moet laten vaccineren.

De vaccinatie tegen rabiës en het resultaat van de serologische test moeten voor het vertrek uit België door de dierenarts in het paspoort worden vermeld.
 

Reizen vanuit derde landen naar België

Gezelschapsdieren die vanuit een niet-EU-land naar België reizen, moeten aan verschillende voorwaarden voldoen.

 

Identificatie

Uw huisdier moet geïdentificeerd zijn met een transponder. Een tatoeage is enkel nog geldig als ze voor 3 juni 2011 werd geplaatst en goed leesbaar is.

De transponder moet voldoen aan ISO-norm 11784, gebaseerd zijn op HDX- of FDX-B-technologie en kunnen worden gelezen door een uitleesapparaat dat voldoet aan ISO-norm 11785.

 

Vaccinatie tegen hondsdolheid (rabiës)

De vaccinatie tegen rabiës is verplicht. Dit kan vanaf de leeftijd van 12 weken, maar uw huisdier moet wel eerst geïdentificeerd zijn. De dierenarts kan, indien nodig, ook vlak voor de vaccinatie nog de identificatie uitvoeren.

De eerste of primovaccinatie moet minstens 21 dagen voor de afreis gebeuren, omdat de geldigheidsduur pas dan begint te lopen. De dag van de vaccinatie telt niet mee.

De geldigheidsduur wordt berekend volgens de instructies van de fabrikant, en ingeschreven in het paspoort van het dier. Als het dier binnen de geldigheidstermijn opnieuw wordt gevaccineerd, dan geldt die vaccinatie onmiddellijk. Een vaccinatie na afloop van deze termijn wordt als een primovaccinatie beschouwd.

 

Bloedonderzoek op antistoffen tegen hondsdolheid

Als het land van herkomst voorkomt in bijlage II van de Europese verordening 577/2013, dan is er geen serologisch onderzoek op antistoffen tegen rabiës vereist.

Voor alle andere landen geldt dat het bloedonderzoek ten vroegste 30 dagen na de vaccinatie en minimaal drie maanden vóór de reis moet worden uitgevoerd, door een laboratorium dat door de Europese Unie is erkend. Let op: ga altijd na of de erkenning van het laboratorium niet verlopen is!

Het resultaat van het serologisch onderzoek moet hoger dan 0.5 IU/ml zijn en blijft levenslang geldig, op voorwaarde dat de geldigheid van de vaccinatie niet wordt onderbroken (hervaccinatie binnen de geldigheid van de vorige vaccinatie).

Als u naar België reist vanuit een land dat niet in bijlage II staat ( dus in alle gevallen waarbij het serologisch onderzoek een voorwaarde is tot invoer), moet u onmiddellijk bij uw binnenkomst contact opnemen met de bevoegde overheid, in dit geval de douane. Zij controleren aan de hand van het identificatiedocument of aan alle voorwaarden is voldaan en kunnen ook het dier zelf controleren.

 

Certificaat

Maximaal tien dagen voor uw vertrek naar België moet u door een officiële dierenarts een gezondheidscertificaat laten afleveren. Het model van het certificaat is vastgelegd in bijlage IV van de Europese verordening EU 577/2013. Het certificaat blijft vier maanden geldig vanaf het moment dat het dier in de EU wordt binnengebracht. Als een bloedonderzoek vereist is, moet u ook het analysebulletin met het resultaat kunnen voorleggen.

 

Reizen met meer dan vijf dieren

Als u met meer dan vijf honden, katten of fretten reist, moeten de dieren aan bijkomende voorwaarden voldoen:

  • ze moeten binnen de 48 uur vóór het vertrek door een officiële dierenarts klinisch worden onderzocht;
  • de officiële dierenarts van het land van oorsprong moet een bijzonder certificaat (model vastgelegd door de Europese Unie) afleveren in plaats van het gewone gezondheidscertificaat.
     

Reizen naar België met dieren jonger dan 15 weken

Dieren die jonger dan 15 weken zijn, en afkomstig uit landen buiten de Europese Unie, mogen in geen enkel geval naar België reizen.

 

Noodsituaties

In geval van een noodsituatie zoals een natuurramp of politieke instabiliteit die een onmiddellijke repatriëring noodzakelijk maakt kan eventueel een afwijking worden toegestaan. Hiervoor moet u een aanvraag indienen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen via import@afsca.be.
Als een uitzondering wordt toegestaan, moeten het dier in quarantaine worden gehouden tot het aan alle vereisten voldoet.


Vaccins tegen rabiës in België

De geldigheidsduur van de vaccinatie is deze zoals aangegeven in de bijsluiter in het land waar het dier werd gevaccineerd.

De onderstaande tabel toont de geldigheid van de vaccinatie bij een reis naar een land in de Europese Unie, Andorra, Zwitserland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San-Marino en Vaticaanstad.

Vaccine name

Laboratory

Animal species

Validity period

Nobivac Rabies

Intervet

Dogs and cats

Three years

Purevax Rabies

Boehringer

cats

three years

Rabisin

Boehringer

Dogs and cats

1 jaar na primo-vaccinatie dan iedere 3 jaar

Versican plus DHPPi/LR4

Zoetis

Dogs

Three years

 

 

Versiguard Rabies

Zoetis

Dogs

Three years

cats

1 year after the primovaccination en then after 2 years

 

Zogenaamde ‘Gevaarlijke’ rashonden

In België is er geen enkel verbod in verband met het ras van de hond .

Wel zijn er in bepaalde landen, voor  bepaalde hondenrassen, regels voor de toegang tot hun grondgebied. Informeer u dus bij het land van bestemming vóór uw vertrek.

Het betreft bijvoorbeeld volgende landen :


Reizen met andere gezelschapsdieren

Als u met een ander gezelschapsdier dan een hond, kat of fret wilt reizen, dan moet u de wetgeving van het land van bestemming raadplegen. Er zijn maar voor enkele diersoorten regels op Europees niveau vastgelegd, onder meer voor gezelschapsvogels.

In België bestaan er geen specifieke regels voor het reizen met andere gezelschapsdieren dan honden, katten en fretten. Als de dieren uit een niet-EU-land komen, moet u wel een machtiging tot invoer aanvragen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen via import@afsca.be.

Voor het reizen met exotische dieren moeten ook de regels van CITES worden gerespecteerd.

 

Plaatsen van binnenkomst in België

Hieronder vindt u de plaatsen waar gezelschapsdieren afkomstig van een land buiten de EU in België mogen worden binnengebracht :

Points of entry pets

 

Circusdieren

Veterinairrechtelijke voorschriften voor het vervoer van circusdieren tussen de lidstaten

 

Contact                                                                                     

02/524.73.17                                                  

apf.vetserv@health.belgium.be