De thematische workshops die we organiseren zijn bedoeld om een nieuw debat met het maatschappelijk middenveld op gang te brengen om zo de nieuwe projecten die de komende jaren op federaal niveau moeten worden uitgevoerd, in kaart te brengen. Ze leiden tot het uitwerken van een voorstel voor een gemeenschappelijke langetermijnvisie en beantwoorden ook aan de wens van de federale overheid om van België een pioniersland te maken op het vlak van de circulaire economie.

Notities

 • Workshop 1: Het businessmodel veranderen - "Product as a service" - 15 oktober 2018

De huidige context is gebaseerd op het "lineaire businessmodel" waarbij ondernemingen geen rekening houden met de volledige levenscyclus van de producten die zij op de markt brengen. Dit model leidt bij zowel producenten als consumenten tot een enorme verspilling van middelen. De producent verantwoordelijk maken voor het gebruik van zijn producten, het businessmodel laten evolueren naar een functionaliteitseconomie, zal uiteindelijk de productefficiëntie (ecologisch ontwerp, onderhoud en herstelling) verbeteren en dus een optimaal beheer van de middelen mogelijk maken. 

De federale regering werkt aan een aanpak van deze kwesties, in het bijzonder door bepaalde bedrijven aan te moedigen hun bedrijfsmodel te herbekijken en de omslag te maken van een model gebaseerd op het leveren van producten naar een model voor het leveren van diensten.  

Het doel van deze workshop is dan ook om de processen te identificeren die dergelijke veranderingen van businessmodellen kunnen stimuleren alsook de beleidsmaatregelen die daarvoor nodig zijn uit te werken.

Isabelle Delannoy  en Manu Vollens  zullen over deze uitdagingen debatteren.

 

 • Workshop 2: De omslag begrijpen en tot stand brengen - 16 oktober 2018

De omslag naar een circulaire economie maakt deel uit van een grootschalige en complexe maatschappelijke evolutie. Een dergelijke omslag vraagt om technologische innovaties, maar vooral om veranderingen in zowel collectief als individueel gedrag. 

Hoe stippel je een gemeenschappelijke droom uit? Hoe kunnen dergelijke veranderingen tot stand worden gebracht en versneld? Hoe ga je de strijd aan tegen de inertie? Welke rollen voor de verschillende actoren?

Het doel van deze workshop is deze vragen te beantwoorden en de prioritaire acties voor de uitvoering van de antwoorden in kaart te brengen.

Deze antwoorden worden uitgewerkt door Derk Loorbach en Luc Schuiten.

 

 • Workshop 3: Hoe omspringen met onze kritieke materialen - 19 oktober 2018

Om hernieuwbare energiebronnen en digitale technologie te ontwikkelen moet er gebruik gemaakt worden van kritieke materialen. Aan dit gebruik hangt echter een ecologisch, economisch, maatschappelijk en geopolitiek kostenplaatje dat ervoor zorgt dat deze energie- en digitale omslag niet duurzaam is.

Bovendien is de recyclage van producten die deze stoffen bevatten op dit ogenblik nog erg complex en moet er harder worden nagedacht over het ontwerp en de levenscyclus van deze stoffen.  

Doel van deze workshop is na te gaan hoe de uitdaging van de noodzakelijke energie-omslag kan worden verzoend met die van een efficiënt en schoon beheer van kritieke materialen die nodig zijn voor deze omslag, en te bepalen welke maatregelen er moeten worden genomen.  

Dit debat zal geleid worden door Giovanni De Santi, Bernard Mazijn  en Guillaume Pitron.

 

 • Workshop 4: Samen stappen voorwaarts zetten - 22 november 2018

Bedoeling van deze workshop is via drie concrete terreinervaringen een aantal methodes en praktijken inzake overleg en governance te delen die het mogelijk maken om de traditionele verschillen te overbruggen. Het uiteindelijke doel daarbij is te komen tot « betere praktijken » en een modus operandi om vooruit te gaan bij het voorstellen van concrete en gedeelde maatregelen en doelstellingen op het gebied van de circulaire economie, en dit rekening houdend met de moeilijkheden van de Belgische federale context.

Vier cases zullen worden voorgesteld door sprekers die rechtstreeks betrokken werden bij deze processen

 • ADEME:

  Beschrijving van de samenwerking met de stakeholders, meer bepaald via de Roadmap voor Circulaire Economie (RMCE). Presentatie van de specifieke rol van de Regio’s en focus op een netwerk voor circulaire economie in Normandië, door Raphaël Guastavi.

 • Internaternational Synergies: 

  Presentatie van een project voor industriële symbiose in Turkije, door Rachel Lombardi, Director of Business Development.

 • Amsterdam Economic Board:

  Ontwikkeling van de circulaire economie in de metropoolregio Amsterdam en creatie van samenwerkingsverbanden met de bedrijven en de stakeholders, door Audrie van Veen, Strategisch Adviseur voor internationale zaken. 

 • G 10000 – G32:

  Presentatie van deze burgerbeweging en de ontwikkelingen ervan door Benoit Derenne (FGF)

Document