Het Europees beleid ter promotie van duurzame biobrandstoffen kadert in het geheel van maatregelen ter bestrijding van de klimaatverandering. De verwachte doelstelling van de biobrandstoffen is dat ze de intensiteit van de broeikasgassen (BKG) van de fossiele brandstoffen met 6% doen afnemen tegen 2020 (Richtlijn 2009/30/EG). De BKG-intensiteit van een biobrandstof moet dan ook lager zijn dan die van een fossiele brandstof.

Daartoe werden er 5 milieucriteria vastgelegd (Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van hernieuwbare energie, omgezet in Belgische wetgeving door het koninklijk besluit van 26/11/2011) :

• Het eerste criterium betreft de BKG-balans van de biobrandstof. Die moet 35% lager liggen dan die van de fossiele brandstoffen. Die drempel zal worden opgetrokken naar 50% (2017) en nadien naar 60% (2018).
• De drie volgende criteria trachten gebieden te beschermen tegen de wijziging van het bodemgebruik. Ze beschermen de gebieden die een rijke biodiversiteit hebben, de koolstofrijke gronden en de venen.
• Tot slot moet het plantaardig materiaal dat wordt geproduceerd in de landen van de Europese Unie, en dat gebruikt wordt voor de productie, de voorwaarden naleven van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dat criterium is niet van toepassing op biomassa die geproduceerd wordt buiten de Europese Unie.

In België moeten professionelen loten biobrandstoffen die op de markt worden gebracht registreren in een databank, samen met kenmerken betreffende hun duurzaamheid. Ze kunnen vervolgens deze loten of delen ervan (dat wil zeggen “partities”) aan hun klanten over te boeken.  Via deze weg kunnen bedrijven ook het bewijs aan de andere marktpartijen leveren dat de duurzaamheidscriteria werden nageleefd.

Certificatieschema

Doorheen de productiecyclus van de biobrandstoffen wordt er sleutelinformatie opgeslagen en bezorgd aan elke marktpartij. Die cyclus omvat de productie van plantaardig en dierlijk materiaal, het verzamelen en het vervoeren van dat materiaal naar inzamelpunten, het omzetten van de grondstoffen om een biobrandstof te produceren en het vervoeren ervan naar de plaats waar hij gemengd zal worden met de fossiele brandstoffen. Al die informatie wordt samengebracht in een document dat kwaliteitsschema of certificatieschema genoemd. Concreet gebruiken de marktpartijen die schema’s om aan te tonen en te garanderen dat hun biobrandstof voldoet aan de Europese milieucriteria.

Deze certificatieschema’s zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Ze zijn beschikbaar via deze link: http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_schemes_en.htmHet Directoraat-generaal Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu ziet erop toe dat alle duurzame biobrandstoffen die op de markt worden gebracht, voorzien zijn van een verklaring van overeenstemming waaruit blijkt dat de milieucriteria worden nageleefd.
 

Document