Het tweede meerjarige programma 2013-2017 definieert vijf specifieke thema’s: hoog-risico medicatie, ‘Safe Surgery’, identitovigilantie, vrijheidsbeperkende maatregelen en transmurale zorg. Elk specifiek thema is gelieerd aan vier generieke thema’s: veiligheidsmanagement, leiderschap, communicatie en patiënt en familie empowerment.

In het kader van het meerjarige programma ‘kwaliteit en patiëntveiligheid’ (2013-2017) ondersteunt de FOD Volksgezondheid de ziekenhuizen bij de uitvoering van de jaarlijkse contracten “coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid”. Deze ondersteuning vertaalt zich in workshops over basisvaardigheden patiëntveiligheid, in activiteiten ontwikkeld door expertisecentra en in het ter beschikking stellen van specifieke gidsen.
 

Hoog-risico medicatie

Gids ter ondersteuning van een beleid voor hoog-risico medicatie

Deze gids (.PDF) heeft een tweeledig doel. Enerzijds wordt het thema verduidelijkt binnen de context van het tweede meerjarige programma. Anderzijds wordt hoog-risico medicatie in een breder perspectief gekaderd en worden vanuit de literatuur en de recente evoluties in het ziekenhuislandschap (zoals bv. accreditatie), enkele inzichten aangereikt.

Om op een gebruiksvriendelijke manier het thema hoog-risico medicatie ie te introduceren bij de ziekenhuismedewerkers is de quiz hoog-risico medicatie hieronder te downloaden in de rubriek "document". De antwoorden en de bijkomende verduidelijkingen zijn gebaseerd op concrete situaties en voorbeelden die toelaten om de discussie over identitovigilantie te structureren.

  • Quiz voor Algemene en Sp-ziekenhuizen (.PPTX)
  • Quiz voor Psychiatrische ziekenhuizen (.PPTX)

 

Identitovigilantie

Gids ter ondersteuning van de implementatie van een beleid voor identitovigilantie in de ziekenhuizen

Voor dit thema is er nood aan een ziekenhuisbreed beleid hieromtrent en cruciaal hierbij is de ondersteuning ervan door de directie en de betrokkenheid van de zorgverleners, de patiënt en zijn omgeving. Deze gids (.PDF), geüpdatet in 2017, is bestemd voor de ziekenhuizen en heeft tot doel aanbevelingen voor een goede praktijkvoering te bieden om op een duurzame manier een systeem te ontwikkelen zodat incidenten en bijna-incidenten gerelateerd aan patiëntidentificatie kunnen voorkomen worden en zodat de waakzaamheid ervoor verhoogd wordt.

Om op een gebruiksvriendelijke manier het thema identitovigilantie te introduceren bij de ziekenhuismedewerkers is de quiz identitovigilantie (.PPTX) hieronder te downloaden. De antwoorden en de bijkomende verduidelijkingen zijn gebaseerd op concrete situaties en voorbeelden die toelaten om de discussie over identitovigilantie te structureren.

Transmurale zorg

Gids voor het ontwikkelen en communiceren van een visie over transmurale zorg

Transmurale zorg focust op de samenwerking tussen de ziekenhuizen en externe zorgverleners, waarbij de patiënt centraal staat. Transmurale zorg is een stap naar integrale zorg. Deze gids (.PDF) kan een hulpmiddel zijn voor de ziekenhuizen om een (nieuwe) visie over transmurale zorg te ontwikkelen.

Documenten ter ondersteuning voor transmurale zorg

Voor het uitwerken van transmurale projecten stellen wij enkele documenten die u hieronder terugvindt:

  • Conceptuele nota transmurale zorg
  • 7 fasen model
  • 61-items checklist (SWOT-analyse)

Document

Contactgegevens

QS-Team

Galileelaan 5/2 
1210 Brussel

Tel. 02/524.85.06