Hoe je tijdelijke afwezigheid aan ons doorgeven?

Als je werkgever ook op ons beroep doet voor het beheer van afwezigheden en controles op je afwezigheden door ziekte, … moet je ons medisch attest gebruiken of je arts vragen een eMediAtt, het elektronisch medisch attest, te sturen.

Je kan best contact opnemen met je personeelsdienst om te weten welk model van attest (het onze of een ander model) je naar welke instantie moet sturen (rechtstreeks naar ons, naar je werkgever, naar een sociaal secretariaat, naar een andere medische dienst die ons een kopie bezorgt, …).    


Beslissing omtrent je tijdelijke afwezigheid als afwezigheid door de beroepsziekte

Wij spreken ons uit over het oorzakelijk verband tussen je afwezigheid en je beroepsziekte. Als je afwezigheid niet in verband staat met je beroepsziekte, wordt je afwezigheid beschouwd als een afwezigheid wegens ziekte.

Als je niet akkoord gaat met onze beslissing, kan je in beroep gaan. Je hebt 10 werkdagen tijd om in beroep te gaan. Hoe?

  • Via een aangetekend schrijven gericht aan het medisch centrum dat je dossier behandelt;
  • Vergezeld van een uitgebreid medisch verslag van je arts.

Als je dossier beroepsziekte al werd afgesloten (je hebt dus onze volledige beslissing met ondermeer het percentage blijvende arbeidsongeschiktheid, … ontvangen) en als je in beroep ging tegen deze beslissing, heeft het weinig zin om apart voor je afwezigheden nog eens in beroep te gaan. Je kan dan beter onze nieuwe beslissing na beroep afwachten. De arts die deze beroepsprocedure uitvoert, zal zich op dat moment dan ook buigen over het verband tussen je (nieuwe) afwezigheden en je beroepsziekte.

Als je een beroepsprocedure bij de arbeidsrechtbank lopen hebt, geldt hetzelfde principe. De arbeidsrechtbank zal zich hier dan over uitspreken.

 


Medische controle van je afwezigheid

Tijdens je afwezigheid kan je het bezoek krijgen van een controlearts.

De controlearts gaat uitsluitend na of je afwezigheid al dan niet gerechtvaardigd is en spreekt zich dus niet uit over het oorzakelijk verband tussen je afwezigheid en je beroepsziekte. Wij zullen tijdens de afhandeling van je dossier beroepsziekte hierover een uitspraak doen (meer informatie: beslissing omtrent je tijdelijke afwezigheid als beroepsziekte).

Meer informatie over hoe wij controles organiseren en wat er gebeurt als de controlearts je het werk laat hervatten, vind je onder de thema’s Afwezigheden wegens ziekte, … voor federale ambtenaren/Controleonderzoek en Afwezigheden wegens ziekte, … voor niet-federale ambtenaren/Controleonderzoek.

TOP

Formulier

E-services

Contactgegevens

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)