1. Jaarlijkse statistieken van de gezondheidszorgbeoefenaars die hun beroep mogen uitoefenen
  2. Gezondheidszorgbeoefenaars die actief op de Belgische arbeidsmarkt zijn

Jaarlijkse statistieken van de gezondheidszorgbeoefenaars die hun beroep mogen uitoefenen

Dankzij de gegevens verzameld in het kadaster (Ecad) kan men diverse statistieken opstellen over de beroepen bedoeld in de gecoördoneerde wet van 2015.
 
De STATAN-publicaties bevatten een groot aantal statische gegevens. De publicatie gebeurt jaarlijks tijdens het eerste semester. Ze geeft een overzicht van de voorraad aan beroepsbeoefenaars die op 31 december van het afgelopen jaar hun beroep mochten uitoefenen en van de instroom van nieuwe beroepsbeoefenaars voor de drie voorafgaande jaren.

Vindt u in de publicatie geen antwoord op uw vraag?

Elk verzoek om persoonsgegevens (lijst met beroepsbeoefenaars, enz.) wordt vooraf onderzocht en maakt het voorwerp uit van een overeenkomst in het licht van de naleving van de GDPR.

Gezondheidszorgbeoefenaars die actief op de Belgische arbeidsmarkt zijn

Op basis van de eCad-gegevens kan alleen het aantal beroepsbeoefenaars worden berekend dat hun beroep mag uitoefenen, niet het aantal beroepsbeoefenaars dat daadwerkelijk in de gezondheidszorg actief is.
 
De cel planning van de gezondheidszorgberoepen voert echter analyses uit van de huidige arbeidskracht en de toekomstige behoeften  zodat de Planningscommissie - Medisch Aanbod een advies aan de minister kan uitbrengen.

In deze tabel vindt u een beknopt overzicht van de statistieken over de beroepsbeoefenaars die hun beroep mogen uitoefenen (Licenses to Practice), aangevuld met statistieken over de beroepsbeoefenaars die in de gezondheidszorg actief zijn (Practicing).

  • Het aantal beroepsbeoefenaars die hun beroep mag uitoefenen, is het aantal dat op 31 december in de laatste STATAN-publicatie is vermeld. Het gaat om alle beroepsbeoefenaars die in België en daarbuiten gedomicilieerd zijn.
  • Het percentage dat wordt gebruikt om het aantal beroepsbeoefenaars die actief zijn in de gezondheidszorg te schatten, is het percentage dat wordt vastgesteld in de laatste beschikbare publicatie over de activiteit van het beroep (gepubliceerd of wordt momenteel gepubliceerd).
  • Het verschil in percentage tussen de twee gemeenschappen voor de beoefenaars die actief zijn in de gezondheidszorg wordt voornamelijk verklaard door de aanzienlijke aanwezigheid van buitenlandse studenten (niet-ingezetenen, per decreet beperkt tot 30% van de beroepsbevolking in bepaalde domeinen) in het onderwijs van de Franse Gemeenschap.