1. Jaarlijkse statistieken van de gezondheidszorgbeoefenaars die hun beroep mogen uitoefenen
  2. Gezondheidszorgbeoefenaars die actief op de Belgische arbeidsmarkt zijn


Jaarlijkse statistieken van de gezondheidszorgbeoefenaars die hun beroep mogen uitoefenen

De in het kadaster (Ecad) verzamelde gegevens maken het mogelijk diverse statistieken op te stellen betreffende de beroepen bedoeld in de gecoördoneerde wet van 2015.
 
Een groot aantal statistische tabellen is in de STATAN-publicaties te vinden. Deze jaarlijkse publicatie wordt tijdens het eerste semester ter beschikking gesteld en hierin wordt een overzicht gegeven van de voorraad aan beroepsbeoefenaars die op 31 december van het afgelopen jaar hun beroep mochten uitoefenen alsook van de instroom van nieuwe beroepsbeoefenaars voor de drie voorafgaande jaren. Raadpleeg de laatste STATAN-publicatie. Vindt u in de publicatie geen antwoord op uw vraag, neem dan contact op met het Service Center Gezondheid van de FOD Volksgezondheid of contacteer ons e-mail.

Er dient te worden opgemerkt dat elk verzoek om persoonsgegevens (lijst met beroepsbeoefenaars, enz.) vooraf moet worden onderzocht en ook het voorwerp moet uitmaken van een overeenkomst in het licht van de naleving van de GDPR.

 

Gezondheidszorgbeoefenaars die actief op de Belgische arbeidsmarkt zijn

Op basis van de eCad-gegevens kan alleen het aantal beroepsbeoefenaars worden berekend dat hun beroep mag uitoefenen, niet het aantal beroepsbeoefenaars dat daadwerkelijk in de gezondheidszorg actief is.
 
De cel planning van de gezondheidszorgberoepen voert echter analyses uit van de huidige arbeidskracht en de toekomstige behoeften  zodat de Planningscommissie - Medisch Aanbod een advies aan de minister kan uitbrengen.

In deze tabel vindt u een beknopt overzicht van de statistieken over de beroepsbeoefenaars die hun beroep mogen uitoefenen (Licenses to Practice), aangevuld met statistieken over de beroepsbeoefenaars die in de gezondheidszorg actief zijn (Practicing).

  • Het aantal beroepsbeoefenaars die hun beroep mag uitoefenen, is het aantal dat op 31 december in de laatste STATAN-publicatie is vermeld. Het gaat om alle beroepsbeoefenaars die in België en daarbuiten gedomicilieerd zijn.
  • Het percentage dat wordt gebruikt om het aantal beroepsbeoefenaars die actief zijn in de gezondheidszorg te schatten, is het percentage dat wordt vastgesteld in de laatste beschikbare publicatie over de activiteit van het beroep (gepubliceerd of wordt momenteel gepubliceerd).
  • Het verschil in percentage tussen de twee gemeenschappen voor de beoefenaars die actief zijn in de gezondheidszorg wordt voornamelijk verklaard door de aanzienlijke aanwezigheid van buitenlandse studenten (niet-ingezetenen, per decreet beperkt tot 30% van de beroepsbevolking in bepaalde domeinen) in het onderwijs van de Franse Gemeenschap.