Eén mariene strategie voor de Europese zeeën

Het mariene milieu is een kostbaar erfgoed dat moet worden beschermd, behouden en waar mogelijk hersteld. Het uiteindelijke doel is de handhaving van de biodiversiteit en een schone, productieve zee met een rijke biodiversiteit en dynamiek: met andere woorden een duurzaam marien milieu voor de volgende generaties. Om dit te bereiken werd in 2008 de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (2008/56/EG) aangenomen, beter gekend als MSFD (Marine Strategy Framework Directive). Deze kaderrichtlijn creëert een Europees beleidskader gericht op een hoog beschermingsniveau voor het mariene milieu. Voordien waren er enkel maatregelen binnen een sectorale benadering. Dit leidde tot een versnipperd arsenaal aan beleidsmaatregelen, wetgevingen, … op zowel nationaal, regionaal, Europees als internationaal niveau. De Kaderrichtlijn Mariene Strategie is dé milieupijler van het Europese Maritieme Beleid, het beleid van de activiteiten op zee.

Naar een goede milieutoestand tegen 2020

Net als alle lidstaten van de Europese Unie die aan zee grenzen, moet België voor zijn zee een mariene strategie uitwerken om tegen 2020 tot de “goede milieutoestand” te komen. In deze strategie wordt geformuleerd hoe de goede milieutoestand bereikt wordt door middel van 11 elementen (de “beschrijvende elementen”):
- de biologische diversiteit
- invasieve soorten
- commercieel geëxploiteerde soorten (vissen, schaal- en schelpdieren)
- de voedselketen
- de verrijking door nutriënten (meststoffen)
- de integriteit van de zeebodem
- de hydrografie (stromingen, zoutgehalte, temperatuur, … van het zeewater)
- de vervuiling
- de voedselveiligheid
- zwerfvuil op zee
- het onderwatergeluid (één van de energiebronnen)

Uitvoering

De Kaderrichtlijn Mariene Strategie werd door België in een Koninklijk Besluit van 23 juni 2010 omgezet. Om de 2020-doelstelling te halen, moet het door Europa opgelegd tijdskader nauwgezet worden opgevolgd:
• 2012:  
     o een initiële beoordeling van het Belgische deel van de Noordzee,
     o een omschrijving van onze goede milieutoestand en de daarmee samenhangende milieudoelen die tegen 2020 moeten worden bereikt,
     o en ten slotte een socio-economische analyse van de activiteiten op zee.
• 2014: opstellen van een monitoringprogramma
• 2016: toepassen van het programma van maatregelen
• 2018: de eerste zesjaarlijkse herziening van de vorige evaluatie in functie van de bereikte resultaten (2018-2024):

Om tot een succesvolle implementatie te komen, coördineert de Dienst Marien Milieu de verschillende stappen in de uitvoering van deze kaderrichtlijn: de samenwerking tussen de federale administraties en de gewesten gebeurt binnen de CCIM-stuurgroep Noordzee en Oceanen en de samenwerking met de buurlanden wordt in het OSPAR- Verdrag gecoördineerd.

Meer informatie

Informatie over de uitvoering van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie in het Belgische deel van de Noordzee vindt u in de brochure “Een mariene strategie voor de Noordzee”.
Meer informatie over de Kaderrichtlijn is te vinden op de website van de Europese Commissie.

Document