Wist je dat België met 37% beschermd marien natuurgebied ver boven het Europese gemiddelde van 8,9% zit? En dat ons land in verhouding het meeste offshore ruimte voor hernieuwbare energie voorziet van alle landen ter wereld?

In en op onze Noordzee vinden op vrij beperkte ruimte heel wat activiteiten plaats, denk maar aan hernieuwbare energie, natuurbehoud, scheepvaart, visserij en zandontginning. Een marien ruimtelijk plan (MRP) is dan ook noodzakelijk om de verschillende belangen (zowel economisch, ecologisch als sociaal) te verzoenen en elke activiteit een plek te geven in de Noordzee. Het is een soort ruimtelijke ordening die op land al langer bestaat, maar op zee specifieke uitdagingen met zich meebrengt.

Het eerste marien ruimtelijk plan werd, in opdracht van de minister van Noordzee, door de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid opgesteld voor de periode 2014-2020. België was daarmee pionier in Europa en zelfs in de wereld. Het huidig marien ruimtelijk plan geldt voor de periode 2020-2026. Op basis van de nieuwe wet ter bescherming van het marien milieu zal het volgende MRP een achtjarige cyclus, 2026-2034, dekken.

Om het herzieningsproces in goede banen te leiden, heeft de dienst Marien Milieu op 19 april 2023 een startevenement georganiseerd voor de herziening van het marien ruimtelijk plan.Dit evenement vormde de eerste stap om de betrokkenheid van stakeholders bij de herziening van het marien ruimtelijk plan te bevorderen. De dienst Marien Milieu nodigt alle geïnteresseerden uit om hun voorstellen en ideeën over het nieuwe MRP in te sturen tot en met 19 juni 2023. Hiervoor is een formulier opgesteld dat het mogelijk maakt om de voorstellen goed te onderbouwen en om het beslissingsproces te vergemakkelijken. Je kan dit formulier ingevuld sturen naar:  

  • marien.milieu.marin@health.fgov.be
    of per brief naar:
  • FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
    t.a.v. dienst Marien Milieu
    Galileelaan 5/2
    1210 Brussel 

Tijdslijn herziening Een samenvattende brochure voor het marien ruimtelijk plan 2020-2026

De brochure ‘Er beweegt wat op zee. Het marien ruimtelijk plan 2020-2026’  geeft een mooi overzicht van de belangrijkste activiteiten in onze Noordzee aan de hand van specifieke kaarten. Je kan ook je kennis testen met een korte quiz.

Bestel hier de gratis brochure

Hoe kwam het marien ruimtelijk plan 2020-2026 tot stand?

Het marien ruimtelijk plan  heeft een grote impact en kwam dan ook tot stand door een nauwe samenwerking met alle betrokkenen. Ngo’s, bedrijven, overheidsinstanties, belangenorganisaties en burgers gaven hun voorstellen en opmerkingen door tijdens twee consultatierondes. Ook het duurzaamheidsaspect kreeg extra aandacht, onder meer via het strategisch milieueffectenrapport (SEA). Na verwerking van de bijdragen werd het nieuwe MRP door de Koning ondertekend op 22 mei 2019.  Het trad in werking op 20 maart 2020.

Meer info over de openbare raadpleging over het MRP 2020-2026 vind je op www.consult-leefmilieu.be.

Wat staat er in het marien ruimtelijk plan 2020-2026?

Het marien ruimtelijk plan omvat de volgende onderdelen: