Als je werkgever op ons beroep doet voor de medische afhandeling van een dossier arbeidsongevallen, moet je ons verwittigen van je tijdelijke afwezigheid door je arbeidsongeval.

Wij moeten weten hoelang je afwezig bent om te weten of wij je dossier arbeidsongeval moeten afhandelen of niet (meer informatie: afhandeling van je arbeidsongeval).


Hoe je tijdelijke afwezigheid aan Medex doorgeven?

Als je werkgever ook op ons beroep doet voor het beheer van afwezigheden door ziekte, … en controles, … moet je ons medisch attest gebruiken of aan je arts vragen om ons een eMediAtt, het elektronisch medisch attest, te bezorgen.

Je kan best contact opnemen met je werkgever om te weten welk model van attest (het onze of een ander model) je naar welke instantie moet sturen (rechtstreeks naar ons, naar je werkgever, naar een sociaal secretariaat, naar een andere medische dienst die ons een kopie bezorgt, …).  


Beslissing omtrent je tijdelijke afwezigheid als afwezigheid door het arbeidsongeval

Wij of je werkgever (meer informatie: de afhandeling van je arbeidsongeval), spreken ons uit over het oorzakelijk verband tussen je afwezigheid en je arbeidsongeval. Als je afwezigheid niet in verband staat met je arbeidsongeval, wordt je afwezigheid beschouwd als een afwezigheid wegens ziekte.

 

Beslissing is door Medex genomen

Als je niet akkoord gaat met onze beslissing, kan je bezwaar aantekenen. Je hebt 10 werkdagen tijd om bezwaar aan te tekenen. Hoe?

  • Via een aangetekend schrijven gericht aan het medisch centrum dat je dossier behandelt;
  • Vergezeld van een uitgebreid medisch verslag van je arts.

Als je dossier arbeidsongeval al werd afgesloten (je hebt dus onze volledige beslissing met ondermeer het percentage blijvende arbeidsongeschiktheid, … ontvangen) en als je bezwaar aantekende tegen deze beslissing, heeft het weinig zin om apart voor je afwezigheden nog eens bezwaar aan te tekenen. Je kan dan beter onze nieuwe beslissing na de bezwaarprocedure afwachten. De arts die deze procedure uitvoert, zal zich op dat moment dan ook buigen over het verband tussen je (nieuwe) afwezigheden en je arbeidsongeval.

Als je een beroepsprocedure bij de arbeidsrechtbank lopen hebt, geldt hetzelfde principe. De arbeidsrechtbank zal zich hier dan over uitspreken.


Medische controle van je afwezigheid

Tijdens je afwezigheid kan je het bezoek krijgen van een controlearts.

De controlearts gaat uitsluitend na of je afwezigheid al dan niet gerechtvaardigd is en spreekt zich dus niet uit over het oorzakelijk verband tussen je afwezigheid en je arbeidsongeval. Wij of je werkgever zullen tijdens de afhandeling van je dossier arbeidsongeval hierover een uitspraak doen (meer informatie: Beslissing omtrent je tijdelijke afwezigheid als arbeidsongeval).

Meer informatie over hoe wij controles organiseren en wat er gebeurt als de controlearts je het werk laat hervatten, vind je onder de thema’s Afwezigheden wegens ziekte, … voor federale ambtenaren en Afwezigheden wegens ziekte, … voor niet-federale ambtenaren/Controleonderzoek.

TOP

Formulier

E-services

Contactgegevens

Medex (Bestuur van de medische expertise)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)
Wegens een reorganisatie van onze diensten is het Service Center Gezondheid tot 1 juli 2024 niet telefonisch bereikbaar. U kan ons schriftelijk contacteren door gebruik te maken van ons contactformulier. We zullen u zo snel mogelijk antwoorden.