De tekst van het Verdrag

De oorspronkelijke tekst van het Verdrag van Aarhus is opgesteld in drie talen: Engels, Frans en Russisch. Er bestaan vertalingen naar het Nederlands (op initiatief van Nederland en in overleg met Vlaanderen) en ook naar het Duits (op initiatief van Oostenrijk en Zwitserland).

Meer informatie :

 • Voor meer informatie over het Verdrag, surf naar de officiële site (in het Engels)
 • Download de officiële tekst (.PDF) in het Engels of in het Frans
 • Download de vertaling (.PDF) in het Nederlands of in het Duits
 •  Een implementatiegids van het Verdrag is eveneens gepubliceerd. Deze gids beschrijft in detail de verschillende artikels van het Verdrag, met praktijkvoorbeelden. Download de gids (.PDF) in het Engels (tweede editie, juni 2014-Franse versie later beschikbaar). Download de eerste editie (2000) van de gids (.PDF) in het Frans of in het Engels
 •  'Protecting your environment: The power is in your hands' (april 2014) is een vereenvoudigde gids over het Verdrag van Aarhus, die het Verdrag toegankelijker wil maken voor het brede publiek. Download de vereenvoudigde gids (.PDF) in het Frans of in het Engels. Download de vorige gids (.PDF) 'Your Right to a Healthy Environment' (2006) in het Frans of in het Engels

Voorgeschiedenis

Het Verdrag van Aarhus is ontstaan binnen de Europese Economische Commissie van de Verenigde Naties (UNECE : www.unece.org). Dit orgaan is een van de vijf regionale commissies van de Verenigde Naties en verenigt 55 lidstaten. Hieronder vallen praktisch alle landen van het Europese vasteland (West-, Centraal-, Oost-Europa en de Kaukasus), sommige landen van Klein-Azië en Centraal-Azië, en ook Israël, Canada en de Verenigde Staten.

 • 1992: de start van het Verdrag dateert van 1992, het jaar van de Verklaring van Rio de Janeiro (14/06/1992). In artikel 10 bevestigt deze verklaring dat: 'vraagstukken op milieugebied het best worden aangepakt met deelneming van alle betrokken burgers op het relevante niveau'.
 • 1995: op 25 oktober 1995 werd in Sofia, tijdens de Derde Ministeriële Conferentie 'Environment for Europe', een reeks 'Guidelines on Access to Environmental Information and Public Participation in Environmental Decision-making' goedgekeurd. Deze richtlijnen, die geen dwingend juridisch karakter hebben, dienden als basis voor de onderhandelingen die hebben geleid tot de opstelling van het eigenlijke Verdrag. Deze onderhandelingen liepen van begin 1996 tot maart 1998. België heeft deelgenomen aan alle etappes die hebben geleid tot het ontstaan van het Verdrag. Verscheidene NGO's hebben er ook een actieve rol in gespeeld.
 • 1998: op 25 juni 1998 werd tijdens de Vierde Ministeriële Conferentie 'Environment for Europe' te Aarhus, Denemarken, het 'Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden', ook het Verdrag van Aarhus genoemd, goedgekeurd.
 • 2001: op 30 oktober 2001 is het Verdrag op internationaal niveau in werking getreden na de ratificatie door 16 landen.
 • 2003: op 21 april 2003 is het Verdrag in werking getreden in België.

Meer informatie :

Implementatie in België

Op 21 januari 2003 heeft België het Verdrag geratificeerd nadat het eerst was goedgekeurd in de parlementen van de verschillende bevoegdheidsniveaus (federaal, Waals, Brussels, Vlaams). Het Verdrag is van toepassing op Belgisch niveau sinds 21 april 2003,  negentig dagen na de ratificatie op internationaal niveau. De bepalingen van het Verdrag werden daarna naar Belgisch recht omgezet. De Belgische burger kan zich dus beroepen op de rechten die vastgelegd zijn in het Verdrag van Aarhus.

De organen van het Verdrag

 • De Vergadering van Partijen bij het Verdrag:

  Het belangrijkste orgaan van het Verdrag is de Vergadering van Partijen bij het Verdrag die elke twee à drie jaar bijeenkomt. Dit orgaan evalueert de voortgang van de ratificatie en de implementatie van het Verdrag en neemt beslissingen over het verdere werkprogramma en eventuele amendementen bij het Verdrag.
  Meer weten over dit aspect van het Verdrag

  De eerste Vergadering van Partijen vond plaats in oktober 2002 in Lucca (Italië).
  De tweede Vergadering van Partijen vond plaats in mei 2005 in Almaty (Kazakstan); een amendement bij het Verdrag inzake GGO's werd er goedgekeurd.  
  De derde Vergadering van Partijen vond plaats in 2008 in Riga (Letland).
  Een ‘extraordinary session’ vond plaats in 2010 in Genève (Zwitserland). 
  De vierde Vergadering van Partijen vond plaats in 2011 in Chisinau (Moldavië). 
  De vijfde Vergadering van Partijen vond plaats in 2014 in Maastricht (Nederland).

 • Werkgroep van de Partijen ('Working Group of the Parties'):

  Tussen de Vergaderingen van Partijen van het Verdrag door, komt een werkgroep minstens één keer per jaar samen. Deze heeft onder andere als taak om de uitvoering en de opvolging van het werkprogramma te bespreken. Daarnaast bereidt de werkgroep ook de volgende Vergadering van Partijen voor.

 • Bureau ('Bureau of the Meeting Parties'):

  Het Bureau staat in voor de voorbereiding van de werkgroepen met de steun van het Secretariaat van het Verdrag.

 • 'Task forces':

  Verscheidene task forces vergaderen tevens onder leiding van de Werkgroep van de Partijen:

  • task force toegang tot informatie ('Task Force on Access to Information')
  • task force inspraak van het publiek bij besluitvorming ('Task Force on Public Participation in Decision-making')
  • task force toegang tot de rechter ('Task Force on Access to Justice')
  • thematische sessies over de promotie van het Verdrag in internationale forums (‘Thematic sessions on promoting the principles of the Convention in international forums’ (PPIF)
    
 • 'Compliance commitee':
  Het 'Compliance Committee', het comité dat toeziet op de naleving van het Verdrag, bestaat uit onafhankelijke experts die oordelen of een Partij de verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag al dan niet naleeft.

Meer informatie:
Voor meer informatie over de realisaties van de verschillende werkgroepen, surf naar de officiële site (in het Engels)