De federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu wil duurzame productie en consumptie stimuleren en stelt daarom voorwaarden bij het op de markt brengen van producten. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de wet Productnormen (wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu).

Voor de bouwproducten werden in 2008 twee beleidslijnen vastgelegd, op basis van overleg en studies.
- Ten eerste streven we naar een gezond binnenmilieu door de oorzaken aan de bron aan te pakken. Hiervoor doen we sensibiliserende acties, bereiden we wetgeving voor, o.a. over emissies van schadelijke stoffen uit vloerbekleding en werken we actief mee aan regionale en Europese initiatieven.
- Ten tweede willen we dat voor alle producten die op de markt komen de globale milieu-impact over de volledige levenscyclus gekend is. Hiervoor ondersteunen we de ontwikkeling van milieuproductverklaringen (EPD’s) door het creëren van een wettelijk kader, het oprichten van een federale databank en het meewerken aan regionale en Europese initiatieven.

Daarnaast onderzoeken we de milieu-impact van verschillende isolatieproducten en nemen we actief deel aan 2 aspecten van de bouwproductenverordening, met name “hygiëne, gezondheid en milieu”  en “duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen”.