Op dit moment onderzoeken we de opmerkingen die we ontvingen tijdens de openbare raadpleging. Zodra het plan wordt aangenomen publiceren we het op deze website, samen met een toelichting van hoe we rekening hebben gehouden met de resultaten van de raadpleging. Dit is voorzien uiterlijk 6 maanden na het einde van de openbare raadpleging.

Van 1 maart 2022 tot en met 29 april 2022 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van Nationaal actieplan voor de aanpak van de onopzettelijke introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten van de Unielijst in België. 

Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten, legt aan de lidstaten de verplichting op om maatregelen te nemen tegen de soorten die op de lijst van voor de Unie zorgwekkende, invasieve uitheemse soorten staan. Deze ‘Unielijst’ omvat momenteel 66 soorten (30 dieren, 36 planten). 

Artikel 13 van de verordening legt op welke maatregelen moeten worden genomen ten aanzien van de onopzettelijke introductie en verspreiding van deze soorten. Dit is complementair aan de maatregelen tegen opzettelijke introductie, zoals bv. de handelsbeperkingen. 

Elke lidstaat moet derhalve een actieplan opstellen met de nodige maatregelen en een tijdschema voor de uitvoering daarvan om de onopzettelijke introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten op nationale vlak te voorkomen. 

Het ontwerp van actieplan van België heeft betrekking op de 66 soorten die momenteel in de ‘Unielijst’ zijn opgenomen en omvat drie thematische actieplannen: 

1. Thematisch actieplan voor de aanpak van de introductie en verspreiding via het bezit van invasieve uitheemse soorten voor publieke en private doeleinden;   

2. Thematisch actieplan voor de aanpak van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten via de uitvoering van recreatieve en professionele activiteiten in zoetwater;  

3. Thematisch actieplan voor de aanpak van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten via het transport van habitatmateriaal (vb grond en bodembedekking), kweeksubstraat en via machines.   

Uw mening telt!  

U kunt het ontwerp van Nationaal actieplan voor de aanpak van de onopzettelijke introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten van de Unielijst in België hier downloaden.  

We nodigen u uit om ons uw opmerkingen en bijdragen over het federaal luik van het ontwerp te bezorgen: 

  • per e-mail, met de vermelding “Raadpleging Actieplan IAS -federaal luik" (e-mailadres: ias@health.fgov.be)  
  • per post, met op de omslag de vermelding « raadpleging nationaal Actieplan IAS - federaal luik » (adres: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – DG Leefmilieu – dienst AMSZ/IAS, Galileelaan 5 bus 2 te 1210 Brussel); 

Gelieve per schriftelijke opmerking duidelijk te verwijzen naar de titel of het specifieke onderdeel van het ontwerp waarop ze betrekking heeft. 

De persoonsgegevens die de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu verzamelt in het kader van de openbare raadpleging over het ontwerp van het nationaal actieplan inzake prioritaire routes voor de onbedoelde introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten van de EU-lijst in België, worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over het beheren van uw rechten: https://www.health.belgium.be/nl/bescherming-van-persoonsgegevens 

Bij het opstellen van het definitieve plan houden we rekening met de ontvangen reacties tijdens de openbare raadpleging.  

Als u ook wenst te reageren op de delen van het nationale actieplan die betrekking hebben op de regio's, kunt u deze via de volgende links raadplegen. In Wallonië en Brussel beginnen de raadplegingen op 15/03/2022.

Zodra het nationaal actieplan op ministeriële vlak wordt aangenomen publiceren we het op deze website, samen met een verklaring die samenvat hoe rekening werd gehouden met de resultaten van de raadpleging.  

Alvast hartelijk dank voor uw inbreng! 

Voor meer informatie over invasieve uitheemse soorten, raadpleeg de nationale webportal www.iasregulation.be.