Van 1 maart 2022 tot en met 29 april 2022 heeft de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging georganiseerd over het ontwerp van Nationaal actieplan voor de aanpak van de onopzettelijke introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten van de Unielijst in België. 

Het ontwerp van actieplan van België heeft betrekking op de 66 soorten die momenteel in de ‘Unielijst’ zijn opgenomen en omvat drie thematische actieplannen:  

1. Thematisch actieplan voor de aanpak van de introductie en verspreiding via het bezit van invasieve uitheemse soorten voor publieke en private doeleinden;    

2. Thematisch actieplan voor de aanpak van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten via de uitvoering van recreatieve en professionele activiteiten in zoetwater;   

3. Thematisch actieplan voor de aanpak van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten via het transport van habitatmateriaal (vb grond en bodembedekking), kweeksubstraat en via machines.    

Resultaten van de openbare raadpleging (verklaring) 

De openbare raadpleging werd bekendgemaakt via een aankondiging in het Belgisch Staatsblad van 14 februari 2022. Die aankondiging werd ook gepubliceerd via de federale portaalsite www.belgium.be, via de nationale website www.aarhus.be en ook op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu www.consult-environnement.be voor het Frans en www.consult-leefmilieu.be voor het Nederlands.  

De openbare raadpleging duurde 60 dagen zoals bepaald in de federale wetgeving (van 1 maart tot 29 april 2022). De opmerkingen konden schriftelijk worden meegedeeld (e-mail of post). 

In totaal ontvingen we 62 antwoorden op nationaal niveau (2 via de federale raadpleging, 49 via de raadpleging in het Waals Gewest en 11 via de raadpleging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). De twee reacties die de federale overheid ontving hoorden bij het onderdeel van het plan betreffende het Waals Gewest en werden aan dit gewest bezorgd. Op niveau van het Vlaams Gewest ontvingen we geen commentaren.  

De bevoegde overheden en het nationaal wetenschappelijk secretariaat voor de invasieve uitheemse soorten hebben de ontvangen commentaren onderzocht; slechts enkele wijzigingen bleken nodig. Het merendeel van de commentaren vereiste geen wijziging aangezien ze over het thema beheer van invasieve uitheemse soorten gingen, wat niet wordt behandeld in het plan. 

Naast enkele tekstuele wijzigingen, werden twee inhoudelijke wijzigingen aangebracht: 

 -Wijzigen: AP1 - ACTIE 1(5) (voor het Waals Gewest - p. 23): 

"Invoeren van bewustmakingscampagnes omtrent IUS in zoölogische instituten en botanische tuinen, in het kader van hun verantwoordelijkheden inzake onderwijs en natuurbehoud." vervangen  door "Gesprekken opstarten met zoölogische instituten en botanische tuinen met het oog op het invoeren van bewustmakingscampagnes omtrent IUS op vrijwillige basis, in zoölogische instituten en botanische tuinen, in het kader van hun verantwoordelijkheden inzake onderwijs en natuurbehoud"

-Wijzigen: AP2 - ACTIE 2(3) (voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - p. 50): 

"Parkwachters van Leefmilieu Brussel opleiden om goede praktijken in de sportvisserij en omtrent IUS te promoten." vervangen door "Parkwachters van Leefmilieu Brussel en gemeenteambtenaren opleiden om goede praktijken in de sportvisserij en omtrent IUS te promoten." 

Definitieve versie van het plan  

De Interministeriële Conferentie Leefmilieu heeft op 23 juni 2022 het nationaal actieplan goedgekeurd voor de aanpak van de onopzettelijke introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten van de Unielijst in België. 

Voor meer informatie over invasieve uitheemse soorten, raadpleeg de nationale webportal www.iasregulation.be.