De Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van andere consumptieproducten zorgt voor transparantie en overleg tussen alle partijen die bij het opstellen van de levensmiddelenwetgeving en het oplossen van problemen m.b.t. voedingsmiddelen betrokken zijn. De Raad voldoet hierdoor aan de verplichtingen van de Europese voedingswet die in 2002 in werking is getreden. De Raad bestaat evenwel reeds sinds 1989. Er moet worden opgemerkt dat het werkingsgebied van de Raad ook de andere consumptieproducten omvat.

Binnen de Raad wordt informatie uitgewisseld en adviezen en standpunten geformuleerd over alle gezondheidsproblemen in verband met voeding, alsook over de reglementaire en normatieve maatregelen die op Belgisch, Europees, of internationaal niveau worden uitgewerkt. In dat verband is het een overlegplatform waarop de FOD zich baseert om een federaal standpunt inzake voedingsbeleid uit te werken. De Raad vervult ook de rol van nationaal codex alimentarius comité.

Het advies van de Adviesraad is wettelijk vereist voor de nationale wetgevingen betreffende de samenstelling en etikettering van of publiciteit voor levensmiddelen (uitgezonderd voor de besluiten die ter uitvoering van internationale verplichtingen zijn genomen en de besluiten waarvoor de wet in het advies van de Hoge Gezondheidsraad voorziet).

 

Wettelijke basis

  • Artikel 22 van de wet van 24 Januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, gewijzigd bij de wetten van 22 maart 1989, 22 december 2003 en 1 maart 2007 (zie geconsolideerde versie ).  
  • Huishoudelijk reglement (PDF)

 

Samenstelling

De samenstelling van de Raad is vastgelegd in het koninklijk besluit van 7 juni 2009, gewijzigd bij het KB van 10 januari 2017 (geconsolideerde versie). De Raad wordt voorgezeten door de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding en is samengesteld uit vertegenwoordigers van de belangrijkste beroepssectoren, consumentenverenigingen en andere betrokken autoriteiten. De leden worden voor 4 jaar bij ministerieel besluit benoemd.

 

Vergaderingen

Vergaderkalender voor 2021:

  • 16 februari
  • 11 mei 
  • 26 oktober

Wanneer het nodig is, kan de Adviesraad ook buiten die data samenkomen. De Raad kan overigens in werkgroepen bijeenkomen om specifieke onderwerpen te bespreken.

 

Notulen

 

Adviezen en mededelingen